بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام
بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام

سحر سوادکوهی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ کریم عسگری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124320.1426

چکیده
  انرژی رابطه‌ا‌ی، منبعی سازمانی است که انگیزه و ظرفیت افراد را برای انجام کارْ افزایش می‌دهد‌ و افراد به‌کمکِ آن می‌توانند به اهداف خود دست یابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط ...  بیشتر
بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا
بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا

فرزانه صفرپور؛ محمد عاشوری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126699.1479

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ ...  بیشتر
بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری روانی‌ـ‌ بدنی با اضطراب موقعیتی‌ـ‌خصیصه‌ای در شرایط پاندمی ویروس کرونا
بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری روانی‌ـ‌ بدنی با اضطراب موقعیتی‌ـ‌خصیصه‌ای در شرایط پاندمی ویروس کرونا

سحر ترابی زنوز؛ مجیدمحمود علیلو؛ راضیه پاک

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126358.1473

چکیده
  افزایش سطح اضطراب و احساس نداشتنِ کنترل بر رویدادهای ناگوار و تجارب هیجانی می‌تواند سبب بروز و تداوم اختلالات روان‌پزشکی در افراد آسیب‌پذیر شود. براین‌اساس، هدف مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری ...  بیشتر
ناگفته‌هایی از زندگی افراد دارای معلولیت: دیدگاه دختران دارای معلولیت جسمی دربارۀ رابطۀ جنسی
ناگفته‌هایی از زندگی افراد دارای معلولیت: دیدگاه دختران دارای معلولیت جسمی دربارۀ رابطۀ جنسی

مهتاب اسماعیلی پور؛ اعظم نقوی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 47-58

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126600.1476

چکیده
  یکی از نیازهای اساسی غفلت‌شده در بافت معلولیت، توجه به نیاز جنسی است و این موضوع برای دختران دارای معلولیت جسمی چالش‌برانگیزتر است. این مطالعه با هدف شناسایی دیدگاه دختران دارای معلولیت جسمی دربارۀ ...  بیشتر
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124443.1432

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان انجام شد که بهصورت آزمایشی درآن بهطور همزمان از طرح بین آزمودنی و درونآزمودنی استفاده شد. از میان دانشجویان مرد و زن کارشناسی ...  بیشتر
اثربخشی فیلیال‌تراپی بر رفتارهای خموده در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص
اثربخشی فیلیال‌تراپی بر رفتارهای خموده در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص

سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی؛ سیدولی الله موسوی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127893.1513

چکیده
  کودکان با اختلال یادگیری خاص فعالیت فیزیکی پایین و رفتارهای خموده بالایی دارند. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی فیلیال‌تراپی بر کاهش رفتارهای خمودۀ کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر
بررسی شاخص های روانسنجی مقیاس سرمایۀ شخصی کارآفرینی درونی (نسخۀ ایرانی)
بررسی شاخص های روانسنجی مقیاس سرمایۀ شخصی کارآفرینی درونی (نسخۀ ایرانی)

مرضیه ملکیها

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.126673.1478

چکیده
  خلق، تداوم و پیشبرد مسیر شغلی در دنیای امروز نیازمند مهارتهای متفاوت از قبل می باشد. فراسازۀ سرمایۀ شخصی کارآفرینی درونی از جمله مهارتهایی است که نه تنها برای کمک به فرد در مسیر شغلی اش مؤثر است بلکه در ...  بیشتر
تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی: زیربنای روان شناختی اصل حقوقی برائت
تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی: زیربنای روان شناختی اصل حقوقی برائت

ابراهیم احمدی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 109-122

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124631.1438

چکیده
  هنگامی که یک رفتار به دو پیامد می انجامد که یکی از آنها خوب و دیگری بد است، از کجا می فهمیم که کدام پیامد، عمدی و کدام غیرعمدی بوده است؟ با هدف شناسایی سازوکار تشخیص قصد رفتار و در یک طرح آزمایشی، 132 کودک ...  بیشتر
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ ذهنیسازی: یک ابزار خودگزارشی برای ارزیابی ظرفیت ذهنیسازی
ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ ذهنیسازی: یک ابزار خودگزارشی برای ارزیابی ظرفیت ذهنیسازی

سید سینا صفری موسوی؛ مسعود صادقی؛ محمدعلی سپهوندی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 123-134

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127401.1492

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی­های روان‌سنجی پرسش­نامۀ ذهنی­سازی دیمیتریویچ و همکاران (2017) در جمعیت ایرانی بود. پژوهش حاضر کمّی و از نوع غیرآزمایشی بود. نمونۀ پژوهش حاضر را 333 نفر از دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی

هادی فرهادی؛ قوام طباطبائی زواره

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127235.1488

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی‌ـ‌انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی است که درقالب مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون‌ـ‌پیگیری ...  بیشتر
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127280.1489

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشاورۀ راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان بود که به‌روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحلۀ پیگیری انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش ...  بیشتر
پیش‌بینی اضطراب کووید‌ـ‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی
پیش‌بینی اضطراب کووید‌ـ‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی

صغری اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.128698.1532

چکیده
  بررسی رفتار، تفکر و واکنش­های عاطفی افراد در بحران­ها کمک شایانی به کاهش و پیشگیری از آسیب­ها در جنبه‌های مختلف زندگی، به‌ویژه بُعد روانی خواهد کرد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ بین راهبردهای ...  بیشتر