شماره‌های پیشین نشریه

 نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند.

  پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری،  نشریه ای علمی در زمینه روانشناسی و مشاوره است. این نشریه وابسته به دانشگاه اصفهان بوده و از سال 1390 تا کنون منتشر شده است.  هدف این نشریه انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات شناختی و رفتاری است. این نشریه بر چاپ مقاله‌های تحقیقاتی اصیل و ناب تاکید دارد. درا ین رابطه، هیأت تحریریه نشریه  از پژوهشگران محترم درخواست دارد که حاصل تحقیقات علمی خود را در قالب مقاله های علمی جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

دستیابی به محتوای مقالات در نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری برای پژوهشگران و محققان به‌صورت آزاد و رایگان  است. (OPEN ACCESS)

 

 


 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1402، صفحه 0-0 (پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال 13، شماره 1، پیاپی 24، بهار و تابستان 1402 ) 

ابر واژگان