درباره نشریه

پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری،  نشریه ای علمی در زمینه روانشناسی و مشاوره است. این نشریه وابسته به دانشگاه اصفهان بوده و از سال 1390 تا کنون منتشر شده است.  هدف این نشریه انتشار مقالات علمی در زمینه مطالعات شناختی و رفتاری است. این نشریه بر چاپ مقاله‌های تحقیقاتی اصیل و ناب تاکید دارد. در این رابطه، هیأت تحریریه نشریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که حاصل تحقیقات علمی خود را در قالب مقاله های علمی جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

عنوان:  پژوهش‌‌های علوم شناختی و رفتاری

عنوان انگلیسی:   Research in Cognitive and Behavioral Sciences

رتبه در وزارت علوم:   (710.5)B

رتبه در ISC  : ضریب تاثیر 0.167 - Q4

میانگین داوری 3 ماه

ناشر دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول دکتر رضا هویدا

سردبیر دکتر محمدرضا عابدی

دبیر تخصصی: دکتر پریسا نیلفروشان

کارشناس: دکتر منصوره قضاوی

شاپای چاپی:    7642-2251

شاپای الکترونیکی  3524-2345   

اعتبار نشریهعلمی

زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی

نوبت انتشار:  دو فصلنامه

شروع انتشار:  1390

نوع داوری :  دوسو ناشناس

هزینه انتشار:  دارد، 3500000 ریال(هزینه بررسی اولیه: 1000000 ریال، هزیه پذیرش نهایی: 2500000 ریال )
دسترسی آزاد

سیاست دسترسی آزاد:   همه مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند دارای مجوز دسترسی آزاد  هستند

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License CC BY-NC-ND  هستند.

وب سایت: https://cbs.ui.ac.ir/ 

سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مشابهت یاب مقالات علمی:  سمیم نور (مشابهت باید کمتر از 15 درصد باشد). این حد از مشابهت تنها برای مواردی است که نویسندگان محترم نیاز به نقل قول مستقیم در بخش مقدمه دارند آن هم در حد یکی دو جمله با حفظ همه قوانین نقل مستقیم ازجمله قرار دادن مطلب در گیومه و نوشتن منبع در درون متن به همراه شماره صفحه. مشابهت در بخش نتایج مقالات به خارج شدن مقاله از اولویت منجر خواهد شد. بنابراین مشابهت تنها در بخش منابع ممکن است اجتناب ناپذیر باشد. مطالب در سایر بخش ها باید به زبان نویسندگان نوشته شود تا سرقت ادبی و علمی محسوب نشود.

نمایه شده در:

Academia,  Google Shcolar,  EBSCO,  Ulrichsweb, ISC, Linkedin, Civilica, SID, Magiran, Noormags  

این نشریه پیرو کمیته اخلاق در انتشار(COPE)  است و از بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.