لیست داوران 1400

 

نام

نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

حمیدرضا

آریانپور

استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه اردکان

hamidaryanpour@ardakan.ac.ir

 

فرامرز

آسنجرانی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

asanjarani.f@gmail.com

 

عذرا

اعتمادی

دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

etemadiozra@yahoo.com

 

اصغر

آقایی

استاد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

aghaeipsy@gmail.com

 

صغری

اکبری چرمهینی

دانشیار  گروه روان‌شناسی دانشگاه اراک

akbariso@yahoo.com

 

عبدالله

امیدی

استاد روانشناسی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

abomidi20@yahoo.com

 

فروغ

بختیاری

استادیار روانشناسی کرمان - دانشگاه پیام نور کرمان

bakhtiari_foroogh@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2489118

هاجر

براتی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

dr.habarati@gmail.com

 

منصوره

بهرامی‌پور

استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

bahramipourisfahani@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2750819

ماه‌گل

توکلی

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

m.tavakoli@edu.ui.ac.ir

 

مسعود

جان بزرگی

استاد روان شناسی بالینی ، دانشکده روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران

psychjan@gmail.com

 

مصطفی

خانزاده

استادیار روانشناسی دانشگاه فیض الاسلام

mostafakhanzadeh@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2614550

منیرالسادات

ذاکرفرد

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

monir_zakerfard@yahoo.com

 

محمد

ربیعی

دانشیار مشاوره شغلی دانشگاه شهرکرد

mohammad51r@yahoo.com

 

فاطمه

زرگر

استادیار روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

fatemehzargar@gmail.com

 

ایرج

سلطانی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه خوراسگان

soltani134@gmail.com

 

حسین

سماواتیان

دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

sama2727@yahoo.com

 

فاطمه

سمیعی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

f.samiee@edu.ui.ac.ir

 

فریدون

شریفیان جزی

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

f.sharifian2005@yahoo.com

 

احمد

صادقی

دانشیار  گروه  مشاوره - دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- گروه مشاوره

asadeghi22@gmail.com

 

رضوان

صالحی

استادیار گروه مشاوره دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

r.salehi@sku.ac.ir

 

محمدرضا

عابدی

استاد گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی ,و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

dr.mr.abedi@gmail.com

 

احمد

عابدی*

دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان

a.abedi44@gmail.com

 

یاسمین

عابدینی

دانشیار روان‌شناسی تربیتی ; گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

yasaminabedini@yahoo.com

 

محمد

عاشوری

استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

m.ashori@edu.ui.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2117781

کریم

عسگری مبارکه

استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

asgarika@gmail.com

 

مجیدمحمود

علیلو

استاد روانشناسی دانشگاه تبریز

m-alilou@tabrizu.ac.ir

 

مریم

فاتحی‌زاده

استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

fatehizade@gmail.com

 

سالار

فرامرزی

دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

salarfaramarzi@yahoo.com

 

امیر

قمرانی

دانشیار گروه  روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

aghamarani@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1855917

عبدالرحیم

کسائی اصفهانی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

rkasaee82@gmail.com

 

سیمین دخت

کلنی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

simin.kalani@yahoo.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2688400

رویا

کلیشادی

استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

roya.kelishadi@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/764157

محسن

گل پرور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

drmgolparvar@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2328824

زهره

لطیفی

دانشیار دانشگاه پیام نور اصفهان

z_yalatif@yahoo.com

 

علی

محرابی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

a.mehrabi@edu.ui.ac.ir

 

مرضیه

ملکیها

استادیار گروه مشاوره، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س) ، قم، ایران

dr.m.malekiha@gmail.com

 

حسینعلی

مهرابی

دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

mehrabihossein@yahoo.com

 

زهره

موسوی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

zohre.moosavi@gmail.com

 

حسین

مولوی

استاد گروه دانشگاه اصفهان

hsmolavi@gmail.com

 

محمدعلی

نادی خوراسگانی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه خوراسگان

nadi2248@yahoo.com

 

شهروز

نعمتی

دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تبریز.تبریز. ایران

sh.nemati@tabrizu.ac.ir

 

اعظم

نقوی

دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

az.naghavi@edu.ui.ac.ir

 

مژگان

نوریان

استادیار ( دکترای تغذیه ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

mozhnour42@gmail.com

 

علی

نویدیان

استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

alinavidian@gmail.com

https://www.webofscience.com/wos/author/record/551977

پریسا

نیلفروشان

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

p.nilforooshan@edu.ui.ac.ir

https://www.webofscience.com/wos/author/record/570234

سید اسماعیل

هاشمی

دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

esmaeil2140@yahoo.com