مدیر مسئول


دکتر رضا هویدا دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

سردبیر


دکتر محمدرضا عابدی استاد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • jcbsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد احمدی استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

آموزش و پرورش- مشاوره و راهنمایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا باقریان سرارودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روان‌شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا عابدی استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو باقر غباری بناب دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران

فلسفه علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مختار ملک‌پور استاد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

کودکان با نیازهای خاص

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی professor University of Isfahan

روان شناسی صنعتی سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالکاظم نیسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

روان‌شناسی بالینی،

اعضای هیات تحریریه


عبدالله امیدی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


محمد ربیعی دانشیار مشاوره شغلی دانشگاه شهرکرد

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اعضای هیات تحریریه


حسین سماواتیان دانشیار روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه اصفهان

روانشناسی صنعتی سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر پریسا نیلفروشان استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


Hossein Zare دانشیار دانشگاه جان هاپکینز

مدیریت سیستم سلامت

اعضای هیات تحریریه


اعظم نقوی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

روانشناسی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


کیانوش زهراکار دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علم تریتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


علی نویدیان استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مشاوره شغلی