اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا هویدا

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/r.hoveida
r.hoveidaedu.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا عابدی

استاد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
03137935501

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

jcbsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید احمد احمدی

آموزش و پرورش- مشاوره و راهنمایی استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3287&codeV=1&tempname=EducationalScienceandPsychology
drahmadyyahoo.com

دکتر رضا باقریان سرارودی

روان‌شناسی سلامت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

med.mui.ac.ir/oldsite/index.php/2012-03-14-06-51-39/2125-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
bghobarimed.mui.ac.ir

دکتر محمدرضا عابدی

مشاوره شغلی استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir

دکتر خسرو باقر غباری بناب

فلسفه علوم تربیتی دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/khbagheri
bghobariut.ac.ir

دکتر مختار ملک‌پور

کودکان با نیازهای خاص استاد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3285&codeV=2&tempname=EducationalScienceandPsychology
mokhtarmalekpourymail.com

دکتر حسین مولوی

روان شناسی صنعتی سازمانی professor University of Isfahan

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3284&codeV=2&tempname=EducationalScienceandPsychology
hsmolavigmail.com

دکتر ابوالقاسم نوری

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=8&PageId=3284&codeV=2&tempname=EducationalScienceandPsychology
anouri1395gmail.com

دکتر عبدالکاظم نیسی

روان‌شناسی بالینی، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=16610&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
kazem23yahoo.com

عبدالله امیدی

روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

healthf.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=195
abomidi20yahoo.com
0000-0001-9425-420

محمد ربیعی

مشاوره شغلی دانشیار مشاوره شغلی دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~morabiee
mohammad51ryahoo.com

دکتر مسعود جان بزرگی

دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.rihu.ac.ir/author/1152/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF--%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%8A
psychjangmail.com

حسین سماواتیان

روانشناسی صنعتی سازمانی دانشیار روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه اصفهان

edu.ui.ac.ir/~h.samavatian
sama2727yahoo.com