هدف مجله‌ی پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری منتشر نمودن مقاله‌های علمی در زمینه‌های روان‌شناسی، کوکان با نیازهای خاص (استثنایی) و توانبخشی می‌باشد.

  از این رو، این مجله از پذیرفتن مقاله‌هایی که خارج از حیطه‌های فوق است معذور می‌باشد.