اهداف و چشم انداز

هدف نشریه پژوهش ­های علوم شناختی و رفتاری ایجاد بستری جهت انتشار و مبادلات علمی و توسعه دانش در زمینه روانشناسی و مشاوره است. نشریه پژوهش ­های علوم شناختی و رفتاری در حوزه های زیر، مقاله ­های اصیل منتشر می نماید. موضوعات و مداخلات مرتبط با حوزه:

  • شناخت
  • هیجان
  • رفتار
  • روان­شناسی صنعتی و سازمانی
  • مشاوره شغلی
  • مشاوره خانواده
  • روان­شناسی شناختی