دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، دی 1398 
توصیف نوجوانان از پدیدۀ‌ چاقی: پژوهش کیفی براساس نظریۀ زمینهای‌

صفحه 79-96

10.22108/cbs.2021.125391.1456

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ عارفه مهدیه؛ رضوان صالحی؛ محمد ربیعی