نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مشاوره- دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی- دانشگاه اصفهان- اصفهان - ایران

3 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/cbs.2021.125994.1468

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی (موفقیت ذهنی و رضایت مسیر شغلی) در رابطه بین انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی کارکنان مراکز درمانی انجام شد و یک پژوهش کمی از نوع هم‌بستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان مراکز درمانی جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان بود. از این جامعه، سه مرکز درمانی و نمونه‌ای به حجم 367 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و متناسب با حجم رسته درمانی و اداری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس‌های سنگر مسیر شغلی، خودارزیابی عملکرد مسیر شغلی، رضایت مسیر شغلی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی بود. نتایج مدل‌سازی معادله ساختاری نشان داد که انطباق‌پذیری مسیر شغلی با سنگر مسیر شغلی به طور مستقیم رابطه منفی معنادار داشت (01/0>p=)، اما به طور غیرمستقیم از طریق موفقیت ذهنی و رضایت مسیر شغلی با سنگر مسیر شغلی رابطه مثبت معنادار داشت (0001/0>p). یافته‌ها حاکی از نقش میانجی ادراک موفقیت مسیر شغلی در رابطه بین انطباق‌پذیری و سنگر مسیر شغلی بود. به طور کلی انطباق‌پذیری مسیر شغلی به کاهش سنگر مسیر شغلی منجر می‌شود؛ از طرفی انطباق‌پذیری مسیر شغلی با افزایش ادراک موفقیت مسیر شغلی، می‌تواند به افزایش سنگر مسیر شغلی نیز منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Career Adaptability and Entrenchment among Employees of Medical Centers: The Mediating Role of Perceived Career Success

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Fani Isfahani 1
  • parisa nilforooshan 2
  • Mehdi Nasr Isfahani 3

1 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the mediating role of perceived career success (subjective career success and career satisfaction) in the relationship between career adaptability and entrenchment among employees of medical centers and it was a quantitative correlational study. The statistical population comprised all employees of general medical centers related to Isfahan University of Medical Sciences in Isfahan city. From this population, three medical centers and a sample size of 367 employees were selected through convenience sampling method and based on the population of each administrative and medical class. Instruments of the study included career entrenchment, self-rated career performance, career satisfaction, and career adaptability scales. The results of structural equation modeling showed that career adaptability had a direct significant negative relationship with career entrenchment (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career adaptability
  • Career entrenchment
  • Perceived career success