دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 25، اسفند 1402، صفحه 0-0 (پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال 13، شماره 2، پیاپی 25، پاییز و زمستان 1402) 

شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال 13، شماره 2، پیاپی 25، پاییز و زمستان 1402
پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، سال 13، شماره 1، پیاپی 24، بهار و تابستان 1402