ساخت مقیاس هوش اخلاقی نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش ساخت پرسشنامه هوش اخلاقی فرم نوجوانان استان اصفهان بود و با استفاده از روش تحقیق زمینه‌یابی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان 12 تا 19 سال استان اصفهان در سال تحصیلی 1401-1402 بود. بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای تعداد 400 نفر دانش‌آموز در مرحلة اول و تعداد 900 نفر در مرحلة دوم پژوهش انتخاب شدند داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی روی داده‌ها و چرخش عامل‌ها به روش متعامد و تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss25 و Amoss24 تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس از روایی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی منجر به استخراج 7 عامل(احترام، مسئولیت‌پذیری، وجدان، مهربانی، خویشتن‌داری، صداقت و بخشش) شد که 64/46 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می‌کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد بارهای عاملی در همة مؤلفه‌ها بالاتر از 4/0 و معنا‌دار بودند (0001/0 >p). شاخص‌های برازش نشان داد که مدل اندازه گیری هفت عاملی مرتبه اول با داده ها برازش داشت و شاخص‌های برازش نشان داد که مدل اندازه گیری تک عاملی مرتبه دوم با داده ها برازش نداشت. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 و ضریب تنصیف برابر با 93/0 به دست آمد. با توجه به وضعیت مطلوب روایی و پایایی هوش اخلاقی (فرم نوجوانان)، می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر و مفید برای بررسی و سنجش هوش اخلاقی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of moral intelligence scale of 12 to 19 years old adolescents in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Maryam Maheronaghsh 1
 • Tayabeh Sharifi 2
 • Ahmad Ghazanfari 2
1 PhD student in Educational Psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to develop the Moral Intelligence Scale of 12 to 19 years old Adolescents in Isfahan province and was carried out using the survey research method. The statistical population included students aged 12 to 19 years in Isfahan province in the academic year of 1402-1401. Based on the two-stage cluster sampling method, 400 students in first and 900 students were selected in the second stage. The data were analyzed the exploratory factor analysis method through principal component analysis on the data and rotation of the factors using orthogonal method and confirmatory factor analysis using Spss 25 and Amoss 24 software. The results showed that Scale has good face and content validity. The results of the exploratory factor analysis led to the extraction of 7 factors (respect, responsibility, conscience, kindness, restraint, honesty, forgiveness) that together explain 46/64 % of the total variance of the scale. The results of confirmatory factor analysis showed that factor loadings in all components were higher than 0.4 and significant (p<0.0001). The fit indices showed that the first-order seven-factor measurement model fit the data, The fit indices showed that the second-order single-factor measurement model did not fit the data. The reliability of the scale was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.96 and the coefficient of halving equal to 0.93. The favorable state of validity and reliability of moral intelligence adolescents Scale, it can be used as a valid and useful tool to investigate and measure the moral intelligence of adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • scale
 • moral intelligence
 • adolescents
 • validity
 • reliability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 30 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1402