ارائه مدل علّی نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی حافظه فعال و حل مسئله در دانش آموزان با نقش میانجی هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه بین نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی (حافظه فعال و حل مسئله) بود. طرح پژوهش، همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش-آموزان دختر 14 تا 18 سال شهرستان خمینی شهر در سال 1400 بود که 300 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌ی هوش هیجانی (شات و همکاران، 1998) و آزمون‌های نرم‌افزاری حل مسئله برج لندن (شالیس و همکاران، 1982)، حافظه فعال اِن-بک (کرچنر، 1958) و آزمون ذهن‌خوانی از طریق تصاویر چشم (بارون-کوهن ، 2001) بود . یافته‌ها نشان د اد نظریه ذهن با ضریب 233/0 بر هوش هیجانی و بر حافظه فعال و حل مسئله به ترتیب با ضرایب 318/0 و 299/0 اثر مستقیم مثبت و معنادار داشت (01/0>P)، هوش هیجانی با حافظه فعال و حل مسئله به ترتیب با ضرایب 219/0 و 319/0 اثر مستقیم مثبت و معنادار داشتند (01/0>P). اثر غیر مستقیم نظریه ذهن بر حافظه فعال و حل مسئله با نقش میانجی هوش هیجانی به ترتیب ضرایب 036/0 و 062/0 بود. با توجه به نتایج پژوهش، می‌توان گفت نظریه ذهن و هوش هیجانی، بطور معناداری بر روی عملکردهای اجرایی حافظه فعال و حل مسئله مؤثر هستند، بنابراین اجرای شیوه‌هایی برای بهبود عملکردهای اجرایی دانش‌آموزان بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the causal model of theory of mind and the executive functions of active memory and problem solving in students with the role of emotional intelligence as a mediator

نویسندگان [English]

  • Elahe Shirovi 1
  • Shekoofeh Mottaghi 2
  • Azra Mohammadpanah Ardakan 2
1 M.A of School Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the study was to investigate the mediating role of emotional intelligence in the relationship between theory of mind and executive functions (working memory and problem solving). The research design was correlational and structural equation modeling (SEM). The statistical population of the research included female students aged 14 to 18 years in Khomeini Shahr city in 1400, 300 of whom were selected by available sampling method. Measurement tools include the Emotional Intelligence Questionnaire (Shutt et al., 1998) and the Tower of London problem-solving software tests (Shallis et al., 1982), N-back working memory (Kerchner, 1958) and the mental test. Reading was through eye images (Baron-Cohen, 2001). The findings showed that theory of mind had a positive and significant direct effect on emotional intelligence with a coefficient of 0.233 and on active memory and problem solving with coefficients of 0.318 and 0.299 respectively (P< 0.01), emotional intelligence with Active memory and problem solving had a positive and significant direct effect with coefficients of 0.219 and 0.319 respectively (P< 0.01). The indirect effect of theory of mind on active memory and problem solving with the mediating role of emotional intelligence was 0.036 and 0.062, respectively. According to the results of the research, it can be said that the theory of mind and emotional intelligence are significantly effective on the executive functions of working memory and problem solving, so it is very important to implement methods to improve the executive functions of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Problem Solving
  • Theory of Mind
  • Working Memory

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1402