دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، دی 1401 
تجربۀ زیستۀ پرورش خلاقیت مادران با کودک خلاق: رویکردی پدیدارشناسانه

صفحه 27-48

10.22108/cbs.2023.130837.1579

سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی