دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1393 
الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

صفحه 1-16

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان


مقایسه ابعاد بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان ناتوان ذهنی، تیزهوش و عادی

صفحه 73-88

عباسعلی تقی پور جوان؛ فهیمه حسن نتاج جلوداری؛ مژگان شوشتری


اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

صفحه 119-130

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی