دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1391 
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

صفحه 31-42

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام


تأثیر گروه درمانی به شیوه شناختی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

صفحه 91-104

شاپور فریدونی؛ فاطمه مقدسی بروجنی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ ستاره موسوی؛ کبری سپهری