دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
4. اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

صفحه 43-54

منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی