ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان
ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 1-8

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامة خشم نواکو انجام شده است. در این پژوهش 100 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌ خشم ...  بیشتر
رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان
رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان

حسن شفیعی؛ حسین زارع

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 9-26

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بعد شخصیتی برون‌گرایی- درون‌گرایی نوجوانان و پردازش اطلاعات چهره‌های هیجانی شاد و خشمگین طرحواره‌ای پرداخته است. 51 نفر دانش‌آموز دختر و پسر 11 تا 15 ساله شامل 24 نفر برون‌گرا ...  بیشتر
تعیین رابطه بین مزاج و درک پذیرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان
تعیین رابطه بین مزاج و درک پذیرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان

اعظم حشمتی؛ فریبا یزدخواستی؛ حسین مولوی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مزاج و تعامل آنها با ادراک پذیرش و طرد پدر با رفتار‌های پرخاشگرانه نوجوانان شنوا و ناشنوا بود. روش تحقیق حاضر از نوع رابطه‌ای (علّی پس از وقوع) است. در همین ...  بیشتر
اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته
اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 43-54

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر میزان احساس تنهایی مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ...  بیشتر
رابطه بین جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت، با اضطراب مرگ در میان دانشجویان
رابطه بین جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت، با اضطراب مرگ در میان دانشجویان

زهرا منصورنژاد؛ محمدباقر کجباف

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 55-64

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی) و جنسیت، با اضطراب مرگ در بین دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بود. 400 نفر  (200 نفر زن، 200 ...  بیشتر
تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر
تأثیر حروف‌چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر

هاله کنگری؛ بهمن زندی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 65-76

چکیده
    این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برخی از شاخص‌های حروف‌چینی، مانند فاصله بین خطوط، اندازه فونت، و شکل فونت بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن انجام شد. در این مطالعه 70 نفر از دانشجویان به ...  بیشتر
هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان
هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

مهدی اکبرزاده؛ سهراب عبدی زرین؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 77-94

چکیده
  فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی به عنوان کوتاه‌ترین ابزار مبتنی بر کامل‌ترین مدل خودکارآمدی مسیر شغلی می‌تواند برای پژوهش‌ها و مداخلات مشاوره مسیر شغلی ابزاری بسیار مفید باشد. با هدف هنجاریابی ...  بیشتر