ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20990

چکیده
  بازداری شناختی به عنوان یکی از مؤلفه­های کارکردهای اجرایی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می­کند. هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی  آزمون جدیدی به نام آزمون بشرا برای سنجش بازداری شناختی و کنترل تکانه ...  بیشتر
تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک
تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره سادات صادقی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20991

چکیده
  در مداخلات مشکلات غذاخوردن، باید مؤلّفه‌های مربوط به مادر و کودک را در نظر گرفت. یکی از این مؤلّفه‌ها تنیدگی مادر و کودک است. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر ...  بیشتر
پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی، تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان
پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی، تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان

امین حسینی؛ کیانوش زهراکار؛ رضا داورنیا؛ محمد شاکرمی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20992

چکیده
  استرس نوعی رابطه بین شخص و محیط است که توسط شخص فشارزا یا فراتر از حد منابع شخص ارزیابی می‌شود و در نتیجۀ آن آسایش و رفاه به خطر می‌افتد. هدف از مطالعه حاضر، پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس براساس ...  بیشتر
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان

افسانه منصوری جلیلیان؛ کامران یزدانبخش

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20993

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر با استفاده از خودمتمایزسازی و فراشناخت است. به این منظور پرسشنامه‌های گرایش به اعتیاد (وید و همکاران، 1992)، خودمتمایزسازی (اسکورنوفرایدلندر، 1988) و ...  بیشتر
تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد (ACT) بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان
تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد (ACT) بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

راحله سبوحی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 53-64

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20994

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مشاوره بر مبنای رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد (ACT) بر بهبود اسنادهای ارتباطی زنان مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان است. روش این تحقیق، نیمه‌تجربی است و از طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر
پیش‌بینی قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره
پیش‌بینی قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره

اصغر جعفری؛ هانیه رحمانی؛ مجتبی امیری مجد

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20995

چکیده
  پژوهش حاضر برای پیش‌بینی قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره انجام شد. روش پژوهش همبستگی است. 50 دانش‌آموز از مدارس ابتدایی عادی به ...  بیشتر