دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، آذر 1395 
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

صفحه 1-14

10.22108/cbs.2016.20990

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی