دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392 
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

صفحه 23-32

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه