هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی به عنوان کوتاه‌ترین ابزار مبتنی بر کامل‌ترین مدل خودکارآمدی مسیر شغلی می‌تواند برای پژوهش‌ها و مداخلات مشاوره مسیر شغلی ابزاری بسیار مفید باشد. با هدف هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی این ابزار، 320 نفر دانشجوی دانشگاه اصفهان (137 نفر مرد و 183 نفر زن) به صورت تصادفی انتخاب، و به فرم رجحان به فعالیت‌ها و فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی پاسخ دادند (45 نفر زن و 5 نفر مرد در دو مرحله). ضرایب آلفای کرونباخ، بجز در دو مورد از ده زیر مقیاس، همسانی درونی خوبی نشان داد (0/70=<r)، اما ضرایب بازآزمایی پایایی خوبی را در همه زیر مقیاس‌ها نشان داد ( 0.71=min ماکز یمم = 0/87 m=0/79 
SD= 0/06 ) زیر مقیاس‌های این ابزار روایی سازه همگرا و روایی ملاکی پیش‌بین خوبی را در ارتباط با نمره‌های رغبت‌های شغلی نشان دادند. آزمون آرایش تصادفی نیز از اعتبار ساختاری این ابزار حمایت کرد  0/55<CI و sig=0/02 برای مدل هالند،0/50<CI و sig< 0/001 برای مدل تریسی). جداول هنجاری نمره‌های استانداردT نیز ارایه شد. نتایج از کفایت فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی و همچنین، اعتبار مدل هالند، مدل هشت تیپی تریسی، و مدل کروی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی حمایت کرد. سایر یافته‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization and determination of reliability and validity of abbreviated self- efficacy form of personal globe inventory in students of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • M Akbarzadeh
  • S Abdi Zarrin
  • I Baghban
  • M.R Abedi
چکیده [English]

  Abbreviated self-efficacy form of Personal Globe Inventory is a shorter measure that is based on the most comprehensive model of career self-efficacy, and can be very useful for use in research and interventions of career counseling. In order to standardize and determine its reliability and validity, 320 university students of University of Isfahan (137male, 183female) were randomly selected and responded to activity preference form and abbreviated self-efficacy form of Personal Globe Inventory. Alpha coefficients showed good internal consistency of 0.8 in its subscales and test-retest coefficients showed good reliability in all its subscales (min=0.71, max=0.87). In relation to vocational interest, all subscales showed good convergent construct and predictive criteria validity. Randomization test supported the structural validity for this measure (CI>0.55,sig=0.02 for Holland’s Model and CI>0.50,sig

کلیدواژه‌ها [English]

  • abbreviated self؛ abbreviated self-efficacy form of Personal Globe Inventory؛ efficacy form of Personal Globe Inventory
  • spherical model of career self؛ spherical model of career self-efficacy؛ efficacy
  • Holland’s model
  • Tracey’ model؛ Holland’s model؛ Tracey’ model