دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، مهر 1400 
پایایی، روایی و هنجاریابی مقیاس نااُمیدی بین‌فردی (IHS) در دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم

صفحه 163-174

10.22108/cbs.2022.129673.1556

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ سحر خانجانی وشکی؛ سلیمان احمد بوکانی