سال یازدهم، شماره دوم، پیاپی (21)، پاییزو زمستان 1400

شناسنامه علمی شماره

10.22108/cbs.2021.27367

عنوان مقاله [English]

Volume & Issue: Volume 11, Issue 2 - Serial Number 21, Autumn & Winter 2022