دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، بهمن 1396 
نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان

صفحه 1-12

10.22108/cbs.2017.86853.0

عباسعلی حسین خانزاده؛ سیده زینت فلاح مرتضی نژاد؛ محبوبه طاهر؛ سیده زهرا سید نوری