مدیر مسئول


دکتر رضا هویدا دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مدیریت آموزشی

سردبیر


دکتر محمدرضا عابدی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مشاوره شغلی

کارشناس نشریه


دکتر منصوره قضاوی دانشگاه اصفهان

برنامه ریزی درسی

  • jcbsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Hossein Zare Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Health System Management

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا عابدی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مشاوره شغلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید احمد احمدی استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

مشاوره و راهنمایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا باقریان سرارودی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روان‌شناسی سلامت

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو باقر غباری بناب استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مختار ملک‌پور استاد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

کودکان با نیازهای خاص

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین مولوی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روان شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالقاسم نوری استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالکاظم نیسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله امیدی استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود جان بزرگی استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیانوش زهراکار استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نویدیان استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ربیعی دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سماواتیان دانشیار ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر پریسا نیلفروشان دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم نقوی دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

روانشناسی اجتماعی