اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا هویدا

مدیریت آموزشی دانشیار ، گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/r.hoveida
r.hoveidaedu.ui.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا عابدی

مشاوره شغلی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
03137935501

کارشناس نشریه

دکتر منصوره قضاوی

برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

jcbsres.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Hossein Zare

Health System Management Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

www.researchgate.net/profile/Hossein-Zare-8
hzare1jhu.edu
0000-0002-5832-0854

Asrenee Ab Razak

Psychiatry Associate Professor
Deputy Dean (Research & Innovation)
School of Medical Sciences
Health Campus Universiti Sains Malaysia

medic.usm.my/expertsppsp/-asrenee-ab-razak
asreneeusm.my
609 767 6004/6005
0000-0002-0832-2560

h-index: 14  

Herlina Siwi Widiana

Psychology PhD
Faculty of Psychology,
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

staff.uad.ac.id/index.php/profile/60030471-herlina-siwi-widiana
herlina.widianapsy.uad.ac.id
0000-0001-8702-2445

h-index: 7  

Juna Liau

Antropology Senior Lecturer
Faculty of Social Sciences & Humanities
University Malaysia Sarawak
94300 Kota Samarahan, Sarawak, MALAYSIA

expert.unimas.my/profile/1476
ljunaunimas.my
0000-0002-0587-1564

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا عابدی

مشاوره شغلی استاد ، گروه علوم مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/m.r.abedi
m.r.abededu.ui.ac.ir
0000-0003-3162-7044

دکتر سید احمد احمدی

مشاوره و راهنمایی استاد گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان

ensani.ir/fa/article/author/11
drahmadyyahoo.com

دکتر رضا باقریان سرارودی

روان‌شناسی سلامت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

med.mui.ac.ir/fa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA
bagherianmed.mui.ac.ir

دکتر خسرو باقر غباری بناب

روانشناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

psyedu.ut.ac.ir/~khbagheri
bghobariut.ac.ir

دکتر مختار ملک‌پور

کودکان با نیازهای خاص استاد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

ensani.ir/fa/article/author/2550
mokhtarmalekpourymail.com
0000-0001-7747-5651

دکتر حسین مولوی

روان شناسی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ensani.ir/fa/article/author/1861
hsmolavigmail.com
0000-0003-1007-1999

دکتر ابوالقاسم نوری

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی استاد ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/a.nouri
anouri1395gmail.com
0000-0001-5604-2451

دکتر عبدالکاظم نیسی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ensani.ir/fa/article/author/2058
kazem23yahoo.com
0000-0001-5860-5908

دکتر عبدالله امیدی

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17000032
abomidi20yahoo.com
0000-0001-9425-4201

دکتر مسعود جان بزرگی

روانشناسی استاد گروه روان شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

ensani.ir/fa/article/author/12693
psychjangmail.com
0000-0002-2984-3488

دکتر کیانوش زهراکار

مشاوره استاد گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

khu.ac.ir/cv/88/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1
dr_zahrakarkhu.ac.ir
0000-0002-7845-2934

دکتر علی نویدیان

مشاوره استاد مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

zfnm.zaums.ac.ir/29914.page#Fa
alinavidiangmail.com
0000-0001-6890-1508

دکتر محمد ربیعی

مشاوره دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

www.sku.ac.ir/~morabiee
mohammad51ryahoo.com
0000-0003-4127-1686

دکتر حسین سماواتیان

روانشناسی دانشیار ، گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~h.samavatyan/
sama2727yahoo.com
0000-0002-9451-9748

دکتر پریسا نیلفروشان

مشاوره دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/p.nilforooshan
p.nilforooshanedu.ui.ac.ir
0000-0002-6358-7959

دکتر اعظم نقوی

روانشناسی اجتماعی دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

eduold.ui.ac.ir/~az.naghavi/
az.naghaviedu.ui.ac.ir
0000-0003-0559-6192

دبیر تخصصی

دکتر پریسا نیلفروشان

دانشیار ، گروه مشاوره دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

edu.ui.ac.ir/p.nilforooshan
p.nilforooshanedu.ui.ac.ir