نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

2 استاد روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز ، ایران

10.22108/cbs.2020.124500.1433

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فنون مراقبه‌ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب، دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی پیش آزمون-پس-آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آن شامل دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه شهر تبریز در سال تحصیلی 1398-97 13بودند. در این راستا، تعداد 30 نفر از این گروه دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری در دسترس از مراکز آموزشی و توانبخشی اختلال یادگیری شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از آزمون کلوز برای درک مطلب و آزمون عملکرد مداوم برای ارزیابی توجه پایدار در پیش و پس از آموزش ذهن‌آگاهی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک‌متغیره و چند متغیره نشان داد که در مرحله‌ی پس‌آزمون میزان توجه و درک مطلب بعد از آموزش ذهن‌آگاهی در گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل است. طراحی و اجرای برنامه آموزش ذهن‌آگاهی برای ارتقای سایر پایه‌های روان‌شناختی اساسی در افراد دارای اختلال یادگیری ویژه و سایر گروه های عصب-تحولی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Mindfulness on Attention and Comprehension in Children with Specific Learning Disability with Impairment in Reading

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • rahim badri 2
  • Zahra Khani-salavat 3

1 Associate Professor Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Professor Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 MA. in Psychology and Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The current research aimed to study the effectiveness of mindfulness training on attention and comprehension in children with a specific learning disability with impairment in Reading. To assess the impact of mindfulness therapy the quasi-experimental design titled pre-test post-test with a control group was used. In the same vein, 30 specific learning disabilities with impairment in reading students were selected through connivance sampling method from the special learning disability educational and rehabilitation centers in the city of Tabriz in 2017-2018. The Close test and Continuous Performance Test were used to gathering the data in pre and post-test. The experimental group was consisted of 15 participants and was matched with 15 typical students in the control group. Analysis with covariance (MANCOVA) revealed a significant difference between experimental and control groups. The experimental group had been improved in attention and comprehension as a result of the intervention. Results indicated that the program was successful in improved attention and comprehension as a dependent variable. it also could be used with other basic psychological processes related to specific learning disability and other neurodevelopmental disorders groups.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention
  • Comprehension
  • mindfulness
  • Specific Learning Disability
  • Training