تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی تجربی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

دانشجویان در دوره تحصیلی خویش تجارب تحصیلی متفاوتی دارند. این تجارب نشأت‌گرفته از عوامل متعدد فردی، محیطی و آموزشی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین نقش تجارب تحصیلی بر سلامت روان دانشجویان بود. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر دانشجویان سال آخر علوم انسانی دانشگاه اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای160 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه SCL-90-R برای بررسی سلامت روان و از پرسشنامه رشد فردی و تحصیلی (PEDI) برای بررسی تجارب تحصیلی دانشجویان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t، تحلیل واریانس چندمتغیری، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان در تمامی مقیاس‌ها از سلامت روانی قابل قبولی برخوردار بودند. اثر اصلی متغیر جنسیت بر سلامت روانی دانشجویان معنی‌دار بود و دانشجویان پسر از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار بودند (05/0p<). این در حالی بود که اثر متغیر نوع سکونت (بومی یا غیربومی) بر سلامت روان معنی‌دار نبود. همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین تمامی مؤلفه‌های تجارب تحصیلی و ابعاد مختلف سلامت روانی دانشجویان، به جز مؤلفه مهارت‌های خودسازمان‌دهی و علایم جسمانی (09/0-) رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (05/0p<) و با استفاده از وضعیت تجارب تحصیلی دانشجویان می‌توان سلامت روان ایشان را پیش‌بینی نمود ( ،05/0 p<). ضرایب رگرسیون برای پیش‌بینی سلامت روان بر اساس متغیر تجارب تحصیلی در سه مؤلفه مهارت‌های شناختی، اجتماعی و خودسازمان‌دهی معنی‌دار بود (05/0p<)؛ ولی در مؤلفه مهارت‌های محاسباتی معنی‌دار نبود. بر این اساس، تجارب تحصیلی مناسب دانشجویان می‌تواند عاملی تعیین‌کننده بر روی سلامت روان ایشان باشد و از طریق فراهم‌سازی امکانات و شرایط آموزشی اثربخش می‌توان سلامت روان دانشجویان را تاحدود زیادی تضمین نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Course Experiences, Gender and Residential Status in Mental Health among Student of Human Sciences

نویسندگان [English]

  • Masoud Kiani 1
  • Javad Ejei 2
  • Ali Yazdekhasti 3
1 Assistant Professor of Educational Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Associate Professor of Experimental Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Educational Management, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Students will go through various academic experiences during their college period. These experiences are caused by different individual, environmental and educational factors. The aim of this study was to determine the role of course experiences, gender and residential status on mental health among university students. Population of the study included students majoring in human science at university of Isfahan, among them, 160 senior students were selected by stratified sampling. Instruments in this study were two questionnaires, i.e., Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), which was used to measure the participants’ mental health, and Personal and Educational Development Inventory (PEDI), which measured the course experiences. Data were analyzed by t-test, anova, pearson coloration and regression analysis. The results indicated that the students, at all scales, had satisfying (acceptable) mental health. The main effect of gender variable on mental health was significant and the male students were at higher level of mental health in comparison to female students. However, the main effect of residential status variable was not significant (P<0/05). Also, the results showed significant negative relationship between all components of student’s course experiences and mental health (P<0/05); except Self- organizing skills and physical symptoms. The regression coefficients for predicting mental health based on the educational experience was significant in cognitive, social and self-organizing skills (P<0/05) but insignificant in computational skills. Accordingly, appropriate educational experiences of students can be a determining factor on their mental health and it can be effectively guaranteed by providing facilities and training mental health to a large extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • course experiences
  • Mental Health
  • personal and educational development
  • University Students