تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران.

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی انجام شد. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی تک‌موردی از نوع طرح خط پایۀ چندگانه با 3 آزمودنی متفاوت (8، 9 و 10 سال) بود که طی 15 جلسۀ درمانی و دو دورۀ پیگیری 2ماهه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تجزیه‌وتحلیل شدند. ابزارهای استفاده‌شده شامل سیاهۀ رفتاری کودک (فرم والدین)، چک‌لیست تنظیم هیجان و پرسشنامۀ همدلی گریفیث بود. نتایج درمان یکپارچۀ فراتشخیصی نشان داد هر سه کودک مبتلا به اختلالات اضطرابی، در طی درمان و پس از درمان، کاهش درخورِ‌ملاحظه‌ای در نمرات سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلی نشان دادند و دستاوردهای درمانی در دو دورۀ 2ماهۀ پیگیری حفظ شد. یافته‌ها حاکی‌از اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در نمرات زیرمقیاس‌های مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده در سیاهۀ رفتاری کودک، زیرمقیاس‌های تنظیم هیجان و زیرمقیاس‌های همدلی، در کودکان دچار اختلالات اضطرابی بود. طبق یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و توانایی همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی اثربخش است و براین‌اساس استفاده از این روش به متخصصان این حوزۀ درمانی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Unified Transdiagnostic Treatment on the Improvement of Internalizing Behavioral Problems, Emotional Regulation, and Empathy in Children with Anxiety Disorders

نویسندگان [English]

 • Shirin Pouladi 1
 • Mohammad Mehdi Hasanshahi 2
 • Mohammad Rabiei 3
 • Naser Baghery 4
1 Ph.D. student Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
2 Assistant Professor Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
3 Associate Professor of Consulting, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
4 Assistant Professor Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of Unified Transdiagnostic treatment on improving internalizing behavioral problems, emotional regulation, and empathy in children with anxiety disorders. The present study was a single case pilot design of multiple baseline designs with different subjects that were performed on three patients (8,9,10 years) in 15 sessions with two follow-up periods of 2 months. Data were analyzed using visual drawing methods, stable change index, and recovery percentage. The instruments used included a Child Behavioral Checklist (parent form), an Emotion Regulation Checklist, and Griffith Empathy Measure. The results of Unified Transdiagnostic treatment showed that all three children with anxiety disorders, during treatment and after treatment, showed a significant reduction in child behavioral scores, emotion regulation, and empathy, and therapeutic achievements were maintained during the two 2-month periods. The results showed the effectiveness of Unified Transdiagnostic treatment in the scores of subscales of internalizing behavioral problems in the child's behavioral list, emotion regulation subscales, and empathy subscales in children with anxiety disorders.
Introduction
One of the most common internalizing disorders of childhood and adolescence is anxiety disorders, which are associated with excessive fear, anxiety, and behavioral abnormalities (Creswel, Waite, & Hudson, 2020). According to epidemiological studies, one out of every 10 people suffers from one of the anxiety disorders before the age of 16 (Ghandour et al, 2019). Due to the high prevalence, traumatic nature, and meaning of this category of disorders, finding innovative approaches in description, etiology, treatment, and prevention strategies are one of the main lines of research in this field, and the Unified Transdiagnostic approach is one of the newest methods.
The Unified Transdiagnostic approach focuses on the significant overlap in the phenomenology of emotional disorders, etiology or common vulnerability factors in their formation, and the generalization of the therapeutic outcome of one disorder to other disorders (Sauer-Zavala, 2017). Accordingly, the identification of common pathological processes among these disorders has been able to lead to both the explanation of their nature and the development of efficient meta-diagnostic protocols for the treatment of these disorders. One of the most important Transdiagnostic variables of internalizing and externalized childhood disorders is emotional dysregulation and empathy ability. Psychiatrists believe that emotional dysregulation is one of the common vulnerability factors in the formation of many mental disorders, including anxiety disorders. Researchers believe that children with anxiety disorders cannot regulate their emotions well (Melero et al, 2020) and have difficulty with empathy (Battagliese et al, 2015). Various methods have been used to treat the psychological injuries of children suffering from anxiety disorders. One of the newest treatments is the integrated protocol for emotional disorders in children and adolescents. In Unified Transdiagnostic treatment, these common factors as well as emotions and maladaptive strategies of emotion regulation are emphasized, and emotional experience and response to emotions are the main basis of this approach (Barlow et al, 2011). Caiado et al. (2022), in the study of the efficacy of Unified Transdiagnostic treatment for Portuguese children, reported a significant reduction in children's anxiety and/or depression symptoms and the continuation of the therapeutic effect after 3 months of follow-up. Many other studies also reported that transdiagnostic integrated treatment is effective in improving the symptoms of anxiety disorders, adjusting emotion regulation strategies and empathy in children (Kennedy et al., 2020; Løvaas et al, 2020; Fujisato et al, 2021).
According to the above, this study examines whether Unified Transdiagnostic therapy affects improving internalized behavior problems, emotion regulation, and empathy in children with anxiety disorders.
 
Research method
The present study was a single-case experimental design of the multiple baseline design type with different subjects and continuous measurement. The statistical population of the present study was all children aged 8 to 10 years who, within the scope of the research, referred to psychiatrists and psychologists' offices in Shahrekord to receive therapeutic interventions. Among them, three children who had received a definitive diagnosis of anxiety disorders based on DSM5 multidimensional evaluations, diagnosis of psychiatrist, psychologist, and parent form of child behavior list, were selected and entered treatment by purposeful sampling method. Subjects were evaluated at the baseline, treatment, post-treatment, and two follow-up periods (2 months) using the child behavior inventory (parent form), Emotion Regulation Checklist, and Griffith Empathy Measure.
 
 
 
Results
Table 1. Mean, Recovery Percent, and Reliable Change Index of the Baseline, Intervention, and Follow-Up Periods in the Child Behavior Checklist
Internalizing


Anxious/Depressed


Somatic Complaints


Withdrawn


Statistical indicators
3


2


1


3


2


1


3


2


1


3


2


1


subject
40.33


44.33


38.33


28


23.66


14.66


4


14.66


13.5


8.33


6


10


Baseline Mean
26.66


25.33


23.66


19.5


13.83


8.66


2.66


7.16


8.33


4.5


4.33


6.66


Treatment Mean
%68


%79.7


%71.4


%67.8


%83.3


%65.5


%75


%86.2


%85.1


%64.7


%50


%60


Treatment Recovery percentage
%57.8


%79.7


%71.4


%67.5


%83.3


%68.9


%87.5


%86.2


%85.1


%64.7


%50


%60


Follow-up Recovery percentage
5.66


8.27


5.99


6.44


7.19


3.22


3.4


12.75


13.06


3.66


1.77


3.97


Treatment reliable change indexTable 1 shows the percentage of recovery after treatment and after follow-up of the studied subjects in different subscales of internalized problems. Based on the obtained results, the effectiveness of Unified Transdiagnostic treatment in both intervention and follow-up stages is placed in the category of successful treatment. The value of the reliable index is also higher than 1.96 in all the subjects, which shows that there is a clinically significant difference between the average of the subscales, before and after the intervention.
 
 
Table 2. Mean, Recovery Percent, and Reliable Change Index of the Baseline, Intervention, and Follow-Up Periods in Emotion Regulation and Empathy Variables
Cognitive empathy


Emotional empathy


Instability-negativity


Emotion regulation


Statistical indicators
3


2


1


3


2


1


3


2


1


3


2


1


subject
21.3


20


22.6


17.6


23.6


14


51


39.6


45.6


18


18.3


14.6


Baseline Mean
16


14


18


24.1


32.3


22


36


26.6


34


23.5


25.3


22


Treatment Mean
%53.1


%65


%55.8


%52.8


%64.8


%92.8


%60.7


%52


%44.5


%61.1


%69.1


%77.3


Treatment Recovery percentage
%60.1


%65


%65


%52.8


%66.9


%89.2


%60.7


%52


%46.2


%66.6


%69.1


%77.3


Follow-up Recovery percentage
4.5


4.9


5.3


3.7


7.5


5.4


4.7


7.8


7.1


5.5


6


5.5


Treatment reliable change indexTable 2 shows the percentage of recovery after the intervention and follow-up of the studied subjects in emotion regulation and empathy indicators. Based on the results, Unified Transdiagnostic treatment has been successful in regulating emotion and empathy in both intervention and follow-up stages. It should be noted that the value of the reliable change index in emotion regulation subscales and empathy in all subjects is higher than 1.96, which shows that the changes after the intervention and in the follow-up phase are clinically significant.
 
Discussion and conclusion
The present study was conducted to investigate the effectiveness of Unified Transdiagnostic treatment on internalizing behavioral problems, emotion regulation, and empathy of children suffering from anxiety disorders. The results showed that Unified Transdiagnostic treatment was effective in reducing internalized behavioral problems, improving emotion regulation, instability-negativity, and emotional and cognitive empathy of children with anxiety disorders, and statistical and clinical changes in passing from the intervention period to the first and the second follow-up period  (2 and 4 months) has continued. These findings are in line with previous research (Kennedy et al, 2020; Løvaas et al, 2019; Løvaas et al, 2020), support the Unified Transdiagnostic model for the treatment of emotional disorders
In explaining the mechanism of the Unified Transdiagnostic treatment effect, it can be said that one of the important parts of this treatment protocol is increasing emotional awareness and understanding the nature of emotions using mindfulness techniques. In therapy sessions, children and their parents were taught about investigating and recognizing emotions so that they can recognize all kinds of emotions and emotional situations, respond to their emotions more consistently, tolerate negative emotions, and face them. From another point of view, this treatment helps children and their parents to have a better understanding of the interaction of thoughts, body sensations, and behaviors in creating emotional experiences and recognizing them. Also, during the treatment process, parents were taught how to express empathy with their children. Also, during treatment, children learned to gain a better understanding of their emotional experiences, including the triggers of emotions and the consequences of emotional behaviors. In this therapeutic intervention, they learned that avoiding emotions and emotional situations can cause them to escape from emotional situations and not control them. Therefore, they learned how to face emotions and manage them and were able to regulate their emotions in different situations by interacting efficiently with their mothers. All these skills, by correcting the wrong habits of emotional regulation, lead to reducing the intensity of the difficulty in regulating emotions and returning emotions to the level of proper functioning and the ability of proper empathy. The small size of the examined sample and the use of a purposed sampling method can make it difficult to generalize the results. It is suggested to implement this research in the framework of experimental designs with the control group. This research ensures that Unified Transdiagnostic treatment is an efficient protocol with met diagnostic value and stability of achievements over time. Therefore, this method seems to be a flexible and valuable treatment for psychotherapists for clients who internalize a wide range of psychopathologies, while it seems that more research is still needed.
 
 
* Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety disorders
 • emotional regulation
 • Unified Transdiagnostic treatment
 • internalizing behavioral problems
 • empathy

تاکنون طبقه‌بندی‌‌های مختلفی برای مشکلات رفتاری کودکان صورت‌ گرفته است. یکی از مشهورترین، گسترده‌ترین و پرکاربردترین تقسیم‌بندی‌هایی که از رویکرد ابعادی پیروی می‌کند، تقسیم‌بندی آخنباخ و رسکورلا (Achenbach & Raskorela, 2001) است. این تقسیم‌بندی، مشکلات رفتاری کودکان را به دو دستۀ کلی مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده[1] و برونی‌سازی‌شده[2] تقسیم می‌کند (Landers et al., 2017). اختلال‌های درونی‌سازی‌شده ازنظر ماهیت، درون‌فردی هستند و به‌شکل کناره‌گیری از تعامل‌های اجتماعی، بازدارندگی، اضطراب و افسردگی متجلی و درقالب علائم افسردگی و اضطراب، تشخیص بالینی داده می‌شوند (Achenbac, 2019). هستۀ اصلی این اختلال‌ها، اختلال خلق یا هیجان است (McClintoc, 2005) و بیش از آنکه اطرافیان را آزار‌ دهند، موجب رنج شخصی خود کودک می‌شوند. اختلال‌های درونی‌سازی‌شده، با مشکلات فراوانی همچون سطح پایین حرمت نفس[3]، مشکلات ارتباطی با همسالان و معلمان، مشکلات تحصیلی و پیامدهای زیان‌بار در بزرگسالی همراه هستند (Boylan et al., 2007).

یکی از رایج‌ترین اختلال‌های درونی‌سازی‌شدۀ دوران کودکی و نوجوانی، اختلال‌های اضطرابی است که با ترس مفرط، اضطراب و ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط همراه است (Creswell, Waite, & Hudson, 2020). مطالعات همه‌گیرشناسی نشان می‌دهد از هر 10 نفر، یک نفر پیش از 16سالگی به یکی از اختلالات اضطرابی دچار است و از هر 11 کودک پیش‌دبستانی یک نفر ملاک‌های تشخیصی یک اختلال اضطرابی را در طی یک سال گذشته داشته است (Ghandour et al., 2019). همچنین، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اضطراب‌های دوران کودکی روندی مزمن‌شونده دارند و تا دوران بزرگسالی ادامه می‌یابند. براساس آمارها، 60 تا 80درصد از بزرگسالانی که ملاک‌های تشخیص اختلالات اضطرابی را دریافت می‌کنند، اضطراب بیمارگونه در دوران کودکی و نوجوانی را گزارش می‌دهند (Bhatia & Goyal, 2018). برهمین‌اساس، پژوهشگران معتقدند اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی نوعی عامل خطر برای ابتلا به اختلالات خلقی (مانند افسردگی)، اضطرابی، رفتار مخرّب، سوءمصرف مواد، افزایش خطر خودکشی و مصرف الکل به شمار می‌آیند (Barlow et al., 2017). باتوجه‌به آسیب‌زابودن، مانایی و شیوع بالای اختلالات اضطرابی (Duprey et al., 2019؛ Olivier et al., 2020) یافتن رهیافت‌های جدید در توصیف، سبب‌شناسی، درمان‌ و راهبردهای پیشگیری از گسترش اختلال‌های درونی‌سازی‌شده و به‌ویژه اختلال‌های اضطرابی کودکان، ازجمله خطوط عمدۀ پژوهشی دراین‌زمینه است؛ ازاین‌رو، در سال‌های اخیر روش‌های بسیاری برای توصیف و درمان این اختلال‌ها به‌ کار گرفته‌ شده است که رویکردهای یکپارچه در سبب‌شناسی و درمان فراتشخیصی یکی از جدیدترین این روش‌ها است. رویکرد پکپارچۀ فراتشخیصی عمدتاً بر همپوشی قابل‌توجه در پدیدارشناسی اختلال‌های هیجانی، سبب‌شناسی یا عوامل آسیب‌پذیری مشترک در شکل‌گیری آنها و تعمیم پیامد درمانی یک اختلال به سایر اختلال‌ها توجه می‌کند و برای توصیف این‌گونه ساختارهای روان‌شناختی که در بین اختلالات روانی مشترک است و همچنین، مکانیسم‌های علّی که چگونگی رشد اختلالات روانی را توضیح می‌دهد، استفاده می‌شود (Sauer-Zavala, 2017). برهمین‌اساس، شناسایی فرایندهای آسیب‌شناسی مشترک در بین این اختلال‌ها توانسته است هم به تبیین ماهیت آنها و هم تدوین پروتکل‌های فراتشخیصی کارآمد برای درمان این اختلال‌ها منجر شود.

از مهم‌ترین سازه‌های شناختی که به‌عنوان متغیرهای فراتشخیصی اختلال‌های درونی‌سازی‌شده و برونی‌سازی‌ شدۀ دورۀ کودکی از آنها نام‌ برده می‌شود، بدتنظیمی هیجانی و توانایی همدلی است. آسیب‌شناسان روانی معتقدند بدتنظیمی هیجانی ازجمله عوامل آسیب‌پذیری مشترک در شکل‌گیری بسیاری از اختلالات روانی ازجمله اختلال‌های اضطرابی است. بد‌تنظیمی هیجان، بیش از ۷۵درصد طبقه‌های تشخیصی موجود در کتابچۀ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روان‌شناختی را مشخص می‌کند (Barlow, 2000) و به‌عنوان مجموعه‌ای از فرایندها تعریف می‌شود که به‌وسیلۀ آن، فرد شدت، دفعات یا مدت واکنش‌های عاطفی را ارزیابی، مهار، حفظ یا اصلاح می‌کند تا رفتار اجتماعی مناسبی داشته باشد و یا به اهدافی دست یابد (Thompson, 1991). توانایی تنظیم هیجان، نقش مهمی در مهارت‌های اجتماعی، هیجانی، شناختی و اختلال‌های رفتاری دارد (Sanchis-Sanchis et al., 2020)؛ ازاین‌رو، پژوهشگران معتقدند کودکان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی، نمی‌‌‌توانند به‌خوبی هیجاناتشان را تنظیم کنند (Barlow et al., 2017؛ Melero et al., 2020)، نسبت به هم‌کلاسی‌هایشان عصبانیت، ناراحتی، اضطراب و ترس بیشتری دارند، در بزرگسالی با هیجانات منفی بیشتری روبه‌رو می‌شوند و سازگاری‌شان کمتر است (Eisenberg, 2004). از دیگر متغیرهای فراتشخیصی در کودکان، همدلی است (Fahlgren et al., 2019). همدلی را می‌توان به‌عنوان توانایی و تمایل فرد برای درک آنچه شخص دیگری در یک موقعیت معین فکر و احساس می‌کند، تعریف کرد. همدلی یک مفهوم چند بعدی است که با انسجام و یکپارچه‌سازی دانش و مهارت‌های هیجانی متعدد ارتباط دارد؛ بنابراین نقص در همدلی می‌تواند به گونه‌های مختلفی بروز پیدا کند. بر اساس بررسی‌ها، برخی از کودکان در شناخت هیجاناتی که اطرافیان تجربه می‌کنند توانمند نیستند، برخی دیگر احساسات دیگران را متوجه می‌شوند اما آنقدر از آن احساسات مضطرب، آشفته و ناآرام می‌شوند که قادر نیستند از خود واکنش مناسب نشان دهند، گروه دیگری از کودکان وجود دارند، که قادر هستند احساسات دیگران را درک کنند اما نمی‌دانند چگونه واکنش مناسب نشان دهند (سوتام- گرو، 2013/38). پژوهش‌ها نشان می‌دهند، همدلی درکودکان دارای اختلالات اضطرابی، پایین است (Battagliese et al, 2015).

روش‌های مختلفی برای درمان آسیب‌های روان‌شناختی کودکان دچار اختلالات اضطرابی به‌کارگرفته‌شده است. از جدیدترین درمان‌ها می‌توان به درمان یکپارچۀ فراتشخیصی گروه بارلو (Barlow et al., 2016) و نسخه نهایی آن یعنی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان اشاره کرد (Ehrenreich-May et al., 2017). درمان یکپارچۀ فراتشخیصی‌ در پاسخ به محدودیت درمان‌های شناختی - رفتاری از قبیل ناکامی این درمان‌ها در بهبودی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از بیماران، وجود راهنماها و پروتکل‌های درمانی متعدد و گذراندن دوره‌های کارورزی طولانی‌مدت و متفاوت برای هریک از اختلال‌ها و ایجاد سردرگمی در انتخاب دستورالعمل مناسب معرفی‌شده است  (Caiado et al., 2022) این روش درمانی، محدودیت‌های درمان‌های سنتی شناختی - رفتاری را با فراتشخیصی بودن (به‌جای اختلال خاص)، یکپارچه‌سازی مجموعه‌ای از تکنیک‌ها (به‌جای خاص بودن تکنیک) و مشارکت قوی در درمان برطرف می‌کند و در آن اصول و پروتکل‌های درمانی یکسانی برای اختلال‌های هیجانی مختلف به کار می‌رود (Talkovsky et al., 2017). در این درمان بر هیجان‌ها و راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان‌ها تأکید می‌شود. تجربه هیجانی و پاسخ به هیجان‌ها پایه اصلی در رویکرد فراتشخیصی است (Barlow et al., 2011) و هدف اصلی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی این است که افراد مهارت‌هایی را کسب کنند که بتوانند به‌شیوۀ موثر هیجان‌های منفی را مدیریت کنند (Caiado et al., 2022).

پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات عاطفی کودکان مداخله‌ای برای کودکان 7 تا ۱۳ساله است که عواطف منفی بالا، واکنش‌پذیری هیجانی و کمبودهای تنظیم هیجانی رایج در اختلالات هیجانی را هدف قرار می‌دهد (Kennedy et al., 2019). در این شیوه درمانی مجموعه‌ای از تکنیک‌ها (مانند آموزش روانی، بازسازی شناختی، ذهن‌آگاهی، آموزش حل مسئله، فعال‌سازی رفتاری، و قرارگرفتن درمعرض هیجان) در حوزه‌های هیجانی متعدد (مانند ترس، خشم، غم، اضطراب و اندوه) برای کاهش علائم اضطراب و/یا افسردگی کودکان و ترویج تنظیم احساسات و هیجان‌ها اعمال می‌شوند و همه مهارت‌ها در قالبی تعاملی و دوستانه با کودک، با استفاده از قیاس به یک "کارآگاه هیجان‌ها"، باتکیه‌بر فعالیت‌ها و بازی‌های تجربی و جذاب به کودکان آموخته می‌شوند (Ehrenreich-May et al., 2017).

 باتوجه‌به این‌که دشواری در تنظیم هیجان و همدلی به‌عنوان عوامل مهم فراتشخیصی اختلالات اضطرابی معرفی‌شده است، درمان فراتشخیصی تلاش دارد تا این عوامل مشترک را درک و مورد آماج قرار دهد. درمانی که این عوامل فراتشخیصی را مورد آماج قرار دهد، ممکن است نسبت به درمان‌هایی که صرفا بر علائم تمرکز دارند، مؤثرتر باشند. براین‌اساس طی سال‌های اخیر رغبت به استفاده از درمان فراتشخیصی در درمان اختلال‌های روانی، ازجمله اختلالات اضطرابی کودکان دوچندان شده است. به‌عنوان‌مثال کاستلو- روبینز و همکاران  در یک فراتحلیل در 11 کشور مختلف به این نتیجه رسیدند که درمان فراتشخیصی در درمان اختلال‌های هیجانی کارآمد است و بیمارانی که این درمان را دریافت کرده بودند، بهبودی معناداری را گزارش کردند (Cassiello-Robbins et al, 2020). کایادو و همکاران در بررسی کارآمدی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی برای کودکان پرتغالی، کاهش قابل‌توجه نشانه‌های اضطراب و/یا افسردگی کودکان و تداوم اثر درمانی را پس از 3 ماه پیگیری گزارش نمودند (Caiado et al., 2022). نتایج یک مطالعه درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در درمان افراد دچار اختلالات هیجانی بهبودی قابل‌توجهی در علائم اضطراب و افسردگی در این بیماران نشان داد (de Ornelas Maia et al, 2015). در پژوهش دیگری نیز بیمارانی که این درمان را دریافت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل، نه‌تنها بهبود معنادار و اندازه‌های اثر بزرگتری داشتند، بلکه تداوم اثرات درمانی آنها در دورۀ پیگیری ۶ماهه نیز بیشتر بود (Talkovsky et al., 2017). پژوهش‌های متعدد نیز گزارش کردند که درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در بهبود علایم اختلالات اضطرابی، تعدیل راهبردهای تنظیم هیجان و همدلی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان کارآمد است (Dear et al, 2016)؛ García-Escalera et al, 2016))؛ ((Chu et al., 2016 ؛ Kennedy et al, 2019))؛ Sakiris, 2019)& Berle )؛ (Løvaas et al, 2019)؛ kennedy et al., 2020))؛ Løvaas et al, 2020))؛  ( Fujisato et al, 2021)؛ (ضرغامی و همکاران، 1398)؛ (عثمانی و شکری، 1398).   

باتوجه‌به اینکه پژوهش‌های اندکی درزمینۀ اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر علائم اختلالات اضطرابی کودکان انجام‌ شده و اغلب محل اجرای این پژوهش‌ها نیز خارج از ایران بوده است، اجرای پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی و کارایی اولیۀ درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در کودکان دارای اختلالات اضطرابی انجام شد. این مطالعه بررسی می‌کند که آیا درمان یکپارچۀ فراتشخیصی مداخلۀ قابل‌قبولی برای کودکان ایرانی و والدین آنها است و آیا درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی تأثیر دارد یا خیر.

روش پژوهش

جامعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی تک‌موردی از نوع طرح خط پایۀ چندگانه با آزمودنی‌های متفاوت و سنجش پیوسته بود که طی آن آزمودنی‌ها به‌ترتیب در مراحل خط پایه، درمان، پس از درمان و دو دورۀ پیگیری (2ماهه) شرکت کردند. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را کلیۀ کودکان 8 تا 10 سال تشکیل داد که در محدودۀ اجرای پژوهش، جهت دریافت مداخلات درمانی به مطب روان‌پزشکان و روان‌شناسان شهرکرد مراجعه کرده بودند که از میان آنها 3 کودک که براساس ارزیابی‌های چندبعدی (مصاحبۀ تشخیصی ساختاریافته براساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی انجمن روان‌پزشکی آمریکا (ویرایش پنجم)، تشخیص روان‌پزشک و روان‌شناس و فرم والدین سیاهۀ رفتاری کودک) تشخیص قطعی اختلالات اضطرابی دریافت کرده بودند، به‌شیوۀ نمونه‎گیری هدفمند، انتخاب و وارد درمان شدند. ملاک‌های ورود به پژوهش عبارت بودند از: رضایت آگاهانۀ والدین از حضور در پژوهش، نداشتنِ اختلال‌های روان‌پزشکی و نورولوژیکی دیگر، نداشتن عقب‌ماندگی ذهنی و استفاده‌نکردن از دارو در حین دورۀ پژوهش. شایان ذکر است که آزمودنی‌های موردمطالعه ازنظر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی شامل سن (سنین 8، 9 و 10 سال)، جنس و تحصیلات (پایه‌های دوم، سوم و چهارم دبستان) همتاسازی شدند.

در جدول 1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها نشان‌داده ‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، آزمودنی‌های موردبررسی در محدودۀ سنی 8 تا 10 سال قرار دارند و دو نفر از آنها پسر و یک نفر دختر است.

 

 

جدول 1: ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها

آزمودنی

جنسیت

سن

پایۀ تحصیلی

اول

پسر

8

دوم ابتدایی

دوم

دختر

9

سوم ابتدایی

سوم

پسر

10

چهارم ابتداییابزارهای پژوهش

سیاهۀ رفتاری کودکان (CBCL): در پژوهش حاضر برای تشخیص مشکلات درونی‌سازی‌شده از سیاهۀ رفتاری کودکان آخنباخ و رسکورلا  استفاده شد. این پرسشنامه را آخنباخ و رسکورلا برای سنجش مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان و نوجوانان تهیه کرده‌اند. فرم سیاهۀ رفتاری کودک (Achenbach & Raskorela, 2001)، برای سنین 6 تا 18 سال توسط والدین و براساس وضعیت آزمودنی در 6 ماه گذشته تکمیل می‌شود. نمره‌دهی پاسخ سؤال‌ها به‌این‌صورت است: صفر= نادرست، یک= تا حدی، دو= کاملاً یا غالباً درست. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 97/0 و ضریب بازآزمایی 94/۰ گزارش شده است (Achenbach & Raskorela, 2007). در پژوهش یزدخواستی و عریضی (1390) آلفای کرونباخ 90/0 برای نسخۀ پدر/مادر به دست‌ آمده است که یافته‌ها نشان‌دهندۀ روایی و پایایی خوب این پرسشنامه‌ است و این پرسشنامه توانایی گروه‌بندی کودکان را در سه گروه بهنجار، مرزی و بالینی دارد؛ بنابراین، کاربرد آن در کنار مصاحبۀ بالینی، امکان تشخیص بدون سوگیری را فراهم می‌آورد. گفتنی است که قبل از اجرای پژوهش، خصوصیات این پرسشنامه، در یک مطالعۀ مقدماتی بررسی شد. برای بررسی روایی محتوا، چهار نسخه از سیاهۀ رفتاری کودک (فرم والدین)، در اختیار دو نفر روان‌پزشک و دو نفر روان‌شناس بالینی باتجربه قرار گرفت و ایشان سیاهه را تأیید کردند. همچنین، به‌منظور پایایی آزمون و بررسی ثبات نتایج در طول زمان، سیاهۀ رفتاری کودک (فرم والدین) با فاصلۀ زمانی دو ماه پس از اجرای آزمون اول، بر روی یک گروه نمونۀ 40نفری از والدین کودکان مبتلا به اختلالات درونی‌سازی‌شده و برونی‌سازی‌شده بررسی شد. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های گوشه‌گیری 71/0، شکایت‌های بدنی 63/0، اضطراب‌ـ‌افسردگی 83/0 و مشکلات درونی‌سازی‌شده 84/۰ و نمرۀ کل مشکلات رفتاری 94/0 به دست آمد. گفتنی است که در این پژوهش از نمرات خام برای ارزیابی آزمودنی‌ها استفاده شده است.

چک‌لیست تنظیم هیجان (ERC): این چک‌لیست را شیلدز و سیچتی به‌منظور سنجش درک والدین یا دیگر مراقبت‌کنندگان از توانایی کودک برای تنظیم هیجانات خود استفاده کرده‌اند (Shields & Cicchetti, 1997). این پرسشنامه شامل 24 گویۀ مثبت و منفی است. هر گویه یک جمله است که برای آن چهار گزینۀ «هرگز= 1»، «گاهی اوقات= 2»، «اغلب= 3» و «همیشه= 4» ارائه شده است. این پرسشنامه دو خرده‌مقیاس دارد: 1) خرده‌مقیاس تنظیم هیجان که 8 گویه دارد. این گویه‌ها، تناسب موقعیتی ابراز هیجانات، همدلی و خودآگاهی هیجانی را می‌سنجند. نمرۀ بالاتر دلالت بر ظرفیت بیشتر در مدیریت و تعدیل برانگیختگی هیجانی فرد دارد؛ 2) خرده‌مقیاس بی‌ثباتی/منفی‌گرایی که 15 گویه دارد. این گویه‌ها، فقدان انعطاف‌پذیری، بی‌ثباتی خلق و عاطفۀ  منفی تنظیم‌نشده را می‌سنجند. نمره‌های بالاتر بر واکنش‌های هیجانی افراطی و تغییرات خلق فراوان در هیجان نامرتبط با وقایع یا محرکات بیرونی دلالت دارد. گویۀ شمارۀ 12 به‌دلیل اعتبارسنجی نسخۀ اصلی در هیچ دو خرده‌مقیاس جای نمی‌گیرد. در مطالعۀ ملینا و همکارانش (Molina et al., 2014) بر روی کودکان سنین مدرسه در ایتالیا، ویژگی‌های روان‌سنجی این ابزار بررسی شد. آلفای کرونباخ 90/0 برای بی‌ثباتی/منفی‌گرایی و 79/0 برای تنظیم هیجان به ‌دست‌ آمده است. در پژوهش محمودی و همکاران (1395) قابلیت اعتماد این سیاهه برای کودکان عادی آلفای کرونباخ 74/0 و ضریب تنصیف گاتمن 71/0 گزارش‌ شده است که بر همسانی درونی و قابلیت اعتماد خوب این ابزار بر کودکان ایرانی دلالت دارد. در پژوهش حاضر، قبل از اجرای پژوهش و در یک مطالعۀ  مقدماتی، پایایی بازآزمایی چک‌لیست تنظیم هیجان بر روی یک گروه نمونۀ 40نفری از مادران کودکان دچار اختلالات درون‌سازی و برون‌سازی بررسی شد که ضرایب پایایی بازآزمایی (با فاصلۀ زمانی دوماهه) مورد بررسی قرار گرفت. آلفای کرونباخ 88/0 برای بی‌ثباتی/منفی‌گرایی و 81/0 برای تنظیم هیجان به ‌دست‌ آمده است.

پرسشنامۀ همدلی گریفیث (Guttman split-half):  این پرسشنامه را ددز و همکاران (Dadds et al, 2008) به‌منظور سنجش همدلی کودکان و نوجوانان 4 تا 16 سال، به‌وسیلۀ گزارش والدین ساختند. پرسشنامۀ همدلی گریفیث شامل 23 گویه است. هر گویه یک جمله است که برای آن 9 گزینۀ «کاملاً موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم» و «کاملاً مخالفم» ارائه شده است که به‌ترتیب از1 تا 9 نمره‌گذاری می‌شود. این پرسشنامه سه خرده‌مقیاس مجزّا دارد: 1) خرده‌مقیاس همدلی کلی (23 گویه)؛ 2) خرده‌مقیاس همدلی عاطفی (9 گویه) و 3) خرده‌مقیاس همدلی شناختی (5 گویه). گفتنی است که در خرده‌مقیاس همدلی شناختی نمرۀ پایین‌تر نشان‌دهندۀ همدلی شناختی بیشتر است. ضریب آلفای کرونباخ برای نمرۀ کل 81/0، خرده‌مقیاس همدلی عاطفی 9/83 و برای خرده‌مقیاس همدلی شناختی 6/62 بوده است (Dadds et al., 2008). در پژوهش عابدی داریونی و بشاش (1392) یکی از گویه‌های همدلی کلی به‌دلیل تطابق‌نداشتن با فرهنگ ایرانی حذف ‌شده است و با 5 گزینه از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم اجرا شده است. براساس نتایج حاصل از هر دو روش پایایی مقیاس در بعد همدلی عاطفی و نیز همدلی کلی در سطح مطلوب، اما در بعد همدلی شناختی کمی پایین بوده است. ضریب همبستگی بین ابعاد شناختی و عاطفی با یکدیگر برابر با ۹۳/0 و ضریب همبستگی بین ابعاد و همدلی کلی برابر ۸۱/0 بوده است که همگی در سطح 01/0 معنی‌دار بوده‌اند. در پژوهش حاضر پایایی بازآزمایی این آزمون بر روی یک گروه نمونۀ 40نفری از مادران کودکان دچار اختلالات درونی‌سازی‌شده و برونی‌سازی‌شده بررسی شد که ضرایب آلفای کرونباخ برای نمرۀ کل 83/0، خرده‌مقیاس همدلی عاطفی 85/0 و برای خرده‌مقیاس همدلی شناختی 77/0 بوده است.

در این پژوهش، از پروتکل یکپارچۀ درمان فراتشخیصی برای اختلال‌های هیجانی کودکان استفاده شد که اولین ‌بار اهرنریچ‌ـ‌می و بیلک  روی گروهی از کودکان 7 تا 12سالۀ مبتلا به اختلال‌های هیجانی و والدین آنها اجرا کرده بودند (Ehrenreich-May & Bilek, 2011). این پروتکل در 15 جلسۀ دوساعته (جلسات مشترک کودک و والد) و طی 15 هفته برای کودکان و والدین آنها اجرا شد. خلاصۀ اهداف جلسات کودکان و والدین در جدول 2 آورده ‌شده است.

 

 

جدول 2: خلاصۀ پروتکل درمان یکپارچۀ فراتشخیصی برای اختلال‌های هیجانی کودکان

جلسه

اهداف گروه کودکان

اهداف گروه والدین

1

برقراری ارتباط بین اعضای گروه و درمانگر، آشنایی با ساختار درمان، شناسایی مشکلات اصلی و آشنایی کودکان با هیجان‌ها.

آشنایی با ساختار درمان و مهارت‌های سرنخ، آشنایی با الگوی سه‌بخشی هیجان (فکر، بدن و رفتار)

2

یادگیری درجه‌بندی شدت هیجان‌ها، آشنایی با سه بخش تجربۀ هیجانی، آشنایی با چرخۀ اجتناب، شناسایی پاداش‌هایی برای رفتارهای جدید.

آشنایی با رفتارهای تربیتی هیجانی و رفتارهای تربیتی متضاد، بحث دربارۀ تقویت مثبت.

3

یادگیری مفهوم رفتار متضاد، تمرین آزمایش‌های علمی، یادگیری ارتباط بین فعالیت و هیجان.

آشنایی با آزمایش‌های علمی، بحث دربارۀ روش‌های تقویت کودکان.

4

توصیف مفهوم سرنخ‌های بدنی، آموزش مهارت اسکن بدن،

آشنایی با مفهوم بدنی‌سازی، آموزش اسکن بدن، آشنایی با مواجهۀ حسی و آموزش ابراز همدلی.

5

آشنایی با مفهوم تفکر انعطاف‌پذیر، آموزش تشخیص تله‌های فکری رایج.

آشنایی با انعطاف‌پذیری شناختی و چهار تلۀ فکری رایج، بحث دربارۀ رفتار تربیتی هیجانی بی‌ثباتی.

6

آشنایی با تفکر کارآگاهی و کاربرد تفکر کارآگاهی.

آشنایی با تفکر کارآگاهی، آشنایی با رفتار تربیتی هیجانی بیش‌کنترل‌گری و بیش حمایت‌گری.

7

آشنایی با حل مسئله و کاربرد حل مسئله.

آشنایی با حل مسئله، بحث دربارۀ حل مسئله و بحث دربارۀ‌ اطمینان‌طلبی و سازگاری.

8

یادگیری مهارت تجربه‌کردن هیجان‌ها، آموزش آگاهی از لحظۀ حال و آشنایی با آگاهی غیر قضاوت‌گرانه.

بحث دربارۀ اهمیت یادگیری تجربه‌های هیجانی، آشنایی با آگاهی از لحظهۀ حال.

9

مرور مهارت‌های کارآگاهی هیجان و مفاهیم رفتارهای هیجانی و رفتارهای متضاد، انجام مواجهه، نهایی‌کردن فرم‌های رفتار هیجانی با کودکان و والدین.

آشنایی با مفهوم مواجهه با هیجان‌های موقعیتی، توضیح نقش والدین در تمرین مواجهه در خانه، آشنایی با رفتار تربیتی الگوسازی افراطی هیجان‌های شدید، اجتناب و رفتار تربیتی متضاد با آن.

110

مرور آزمایش‌های علمی، آشنایی با رفتارهای ایمنی‌بخش و اجتنابی نامحسوس، برنامه‌ریزی برای آزمایش‌های علمی آینده.

مرور مفهوم مواجهه با هیجان موقعیتی، آشنایی با مفهوم رفتارهای ایمنی‌بخش، آشنایی با نردبان هیجان.

11 تا 14

برنامه‌ریزی و اجرای اولیۀ‌ مواجهه در جلسۀ‌ یازدهم، برنامه‌ریزی و اجرای بیشتر فعالیت‌های مواجه در جلسۀ دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم.

 

15

مرور مهارت‌های کارآگاهی هیجان آموخته‌شده، برنامه‌ریزی برای روبه‌روشدن با هیجان‌های قوی در آینده، جشن‌گرفتن برای پیشرفت حاصل از برنامۀ درمانی.

مرور مهارت‌های کارآگاهی هیجان و رفتارهای تربیتی متضاد، بررسی پیشرفت کودک، برنامه‌ریزی برای تداوم بیشتر بعد از پایان درمان، کمک به والدین در تشخیص علائم هشداردهندۀ عود.

         روش اجرا

 برای اجرای پژوهش حاضر پس از اینکه افراد واجد شرایط با درنظرگرفتن ملاک‌های ورود و خروج انتخاب شدند، آزمون هوش ریون به‌منظور بررسی توانایی شناختی آزمودنی‌ها انجام شد. سپس جلسۀ هماهنگی و آموزش والدین، برای انجام همکاری در ارزیابی‌های چندگانه (خط پایه، حین مداخله و پیگیری) مطابق با برنامۀ تنظیمی و نحوۀ تشکیل جلسات مداخله و تأیید فرم رضایت از همکاری انجام شد و به آنها دربارۀ آزادی عدم‌مشارکت در پژوهش، اصول رازداری، محرمانه‌بودن هویتشان و اطلاعات پرسشنامه اطمینان داده شد. برای تعیین خط پایه، مادران کودکان بررسی‌شده، پرسشنامه‌های پژوهشی را 3 مرتبه در مرحلۀ خط پایه به فاصلۀ زمانی 7 روز، 6 مرتبه در مرحلۀ مداخله به فاصلۀ 3 جلسه یک‌بار و 2 مرتبه در مرحلۀ پیگیری به فاصلۀ زمانی 2 ماه تکمیل کردند. جلسات درمانی، 15 جلسۀ هفتگی مطابق با پروتکل یکپارچۀ درمان فراتشخیصی برای اختلال‌های هیجانی کودکان (Ehrenreich-May et al., 2017) به‌صورت جلسات انفرادی و به‌شیوۀ آموزش، بازی و انجام تکنیک‌های مربوط، انجام تکالیف خانگی و آموزش مادران اجرا شد (گفتنی است که برای اجرای هرچه کارآمدتر پروتکل درمانی، پژوهشگر و یکی از استادان راهنما محتوای هر جلسۀ درمانی را بازخوانی، بررسی و اجرای آزمایشی می‌کردند). روش اجرای برنامه درقالب جلسات هفتگی بود که پژوهشگر با همراهی یکی از استادان راهنما آن را به‌مدت 120 دقیقه در هفته برگزار می‌کرد. بین جلسات حضوری، ارتباط بین والدین و درمانگر به‌کمک نرم‌افزار واتس‌اَپ[4] برقرار بود و تمرین‌های خانگی و سؤالات والدین بررسی می‌شد؛ به‌این‌ترتیب که پس از تشکیل یک گروه واتس‌اَپ برای والدین، هر روز در ساعت مشخصی همۀ اعضا به بحث دربارۀ مسائل مطرح‌شده در جلسات حضوری و تکالیف خانگی می‌پرداختند و والدین می‌توانستند با چت خصوصی با درمانگر خود در ارتباط باشند. درمانگر ازاین‌طریق روند بهبود و تغییر بیماران را به‌صورت مستمر بررسی می‌کرد.

برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ترسیم دیداری[5]، شاخص تغییر پایا[6] و معنی‌داری بالینی[7] استفاده شد؛ به‌این‌صورت که داده‌های مربوط به آزمودنی‌ها در سه دورۀ پیش از درمان (خط پایه)، مداخله و دو دورۀ پیگیری، گردآوری و به‌کمک آمار توصیفی تحلیل شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل دیداری (رسم نمودار)، شاخص درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا استفاده شد.

 

یافته‌ها

نمودارهای 1، 2 و 3، روند تغییر نمرات زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلی را طی دوره‌های خط پایه، درمان و پیگیری براساس آزمودنی‌ها نشان می‌دهد. 

نمودار 1: روند تغییر نمرات آزمودنی اول در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلینمودار 1، نشان‌دهندۀ ثبات نتایج خط پایۀ آزمودنی اول در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلی است. همچنین، نمایش روند تغییرات نمرات آزمودنی اول، نشان‌دهندۀ روند مناسب مراحل مداخله و پیگیری نسبت به خط پایه است. نمودار 1، کارایی نسبی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در بهبود نشانه‌های اختلال‌های درونی‌سازی‌شده و نیز خودتنظیمی هیجان و توانایی همدلی آزمودنی‌های دچار اختلالات اضطرابی را نشان می‌دهد و همچنان که مشاهده می‌شود، تغییرات در مرحلۀ پیگیری نیز مشهود است. این نتایج، نشان‌دهندۀ مؤثربودن این برنامۀ درمانی است.

 

 

نمودار 2: روند تغییر نمرات آزمودنی دوم در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلیتحلیل دیداری نمودار خطی نمرات آزمودنی دوم در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلی در نمودار 2 آورده شده است. براین‌اساس، تغییرپذیری در مرحلۀ خط پایه وجود نداشت و نمایش نمرات نشان می‌دهد که میانگین و سطح نمرات زیرمقیاس‌های مختلف سیاهۀ رفتاری کودک، بی‌ثباتی‌ـ‌منفی‌گرایی و همدلی شناختی نزولی و تنظیم هیجان و همدلی عاطفی صعودی بوده است. درمجموع، نمودار ترسیم‌شده از عملکرد آزمودنی دوم، کارایی نسبی برنامۀ درمان یکپارچۀ فراتشخیصی را در بهبود علائم اختلال‌های درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی نشان می‌دهد.

 

 

 

نمودار 3: روند تغییر نمرات آزمودنی سوم در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، تنظیم هیجان و همدلیهمان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود، روند تغییرات برای آزمودنی سوم موردمطالعه در مرحلۀ مداخله و پیگیری نشان‌دهندۀ مؤثربودن درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر کاهش علائم مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده و بهبود راهبردهای تنظیم هیجانی و همدلی است. به‌عبارتی، روند تغییر داده‌ها در موقعیت مداخله و پیگیری نسبت به موقعیت خط پایه، نشان‌دهندۀ روند مناسب مداخله و بهبود عملکرد آزمودنی سوم است.

 

 

جدول 3: میانه، میانگین، محفظۀ ثبات، روند، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی دوره‌های خط پایه، مداخله و پیگیری آزمودنی‌های موردبررسی در سیاهۀ رفتاری کودک

مراحل

شاخص‌های آماری

گوشه‌گیری

شکایات بدنی

اضطراب‌ـ‌افسردگی

درونی‌سازی‌شده

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

خط پایه

تعداد جلسه‌ها

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

میانه

10

6

8

13

15

4

15

23

27

38

44

40

میانگین

10

6

33/8

5/13

66/14

4

66/14

66/23

28

33/38

33/44

33/40

جهت روند

هم‌سطح

همسطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

مداخله

تعداد جلسه‌ها

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

میانه

6

4

4

5/8

6

5/2

8

5/12

5/19

55/22

5/22

26

میانگین

66/6

33/4

5/4

33/8

16/7

66/2

66/8

83/13

5/19

66/23

33/25

66/26

دامنۀ تغییرات

4-10

3-6

3-7

2-14

2-15

1-5

5-15

4-24

9-29

11-39

9-45

13-41

محفظۀ ثبات

5/7-5/4

5-3

5-3

10-6

5/7-5/4

5/3-5/1

10-6

15-9

5/24-5/14

5/27-5/17

5/27-5/17

5/32-5/20

جهت روند

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

نزولی

شاخص‌ تغییر پایا

97/3

77/1

66/3

06/13

75/12

4/3

22/3

19/7

44/6

99/5

27/8

66/5

درصد بهبودی بعد از مداخله

60%

50%

7/64%

18/85%

20/86%

75%

51/65%

33/83%

85/67%

42/71%

77/79%

68%

 

درصد بهبودی کلی بعد از مداخله

23/58

12/82

21/72

73

پیگیری

تعداد جلسه‌ها

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

میانه

4

3

3

2

2

5/0

5/4

4

9

11

9

13

میانگین

4

3

3

2

2

5/0

5/4

4

9

11

9

13

دامنۀ تغییرات

4-4

3-3

3-3

2-2

2-2

1-0

5-4

4-4

9-9

11-11

9-9

13-13

محفظۀ ثبات

5-3

75/3-25/2

75/3-25/2

5/2-5/1

5/2-5/1

62/0-38/0

5/5-5/4

5-3

25/11-75/6

75/13-25/8

25/11-75/6

25/16-75/9

شاخص تغییر پایا

97/3

77/1

66/3

06/13

75/12

4/3

22/3

19/7

44/6

99/5

27/8

66/5

درصد‌بهبودی پیگیری

60%

%50

7/64%

18/85%

20/86%

5/87%

96/68%

33/83%

5/67%

42/71%

77/79%

84/57%

درصد بهبودی کلی پیگیری

23/58%

29/86%

26/73%

67/69%باتوجه‌به جدول 3 و نمایش نمودارهای 1، 2 و 3 می‌توان استنباط کرد که هر 3 آزمودنی بعد از درمان یکپارچۀ فراتشخیصی در زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، بهبود پیدا کردند و تغییرات در مرحلۀ پیگیری نیز مشهود است. درصد بهبودی پس از انجام مداخله در زیرمقیاس گوشه‌گیری برای این سه آزمودنی به‌ترتیب 60، 50، 7/64درصد با درصد بهبودی کلی 23/58درصد، در زیرمقیاس شکایات بدنی 18/85، 20/86، 75درصد با درصد بهبودی کلی 12/82درصد، در اضطراب‌ـ‌افسردگی 51/65، 33/83، 85/67درصد با درصد بهبودی کلی 21/72درصد و در نمرۀ کل مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده 42/71، 77/79، 68درصد با درصد بهبودی کلی 73درصد به دست آمد. همچنین، مقادیر درصد بهبودی پس از پیگیری در زیرمقیاس گوشه‌گیری برای آزمودنی‌های اول، دوم و سوم به‌ترتیب 60، 50، 7/64درصد با درصد بهبودی کلی 23/58درصد، در زیرمقیاس شکایات بدنی 18/85، 20/86، 5/87درصد با درصد بهبودی کلی 12/82درصد، همچنین، در اضطراب‌ـ‌افسردگی 96/68، 33/83، 5/67درصد با درصد بهبودی کلی 21/72درصد و در نمرۀ کل مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده 42/71، 77/79، 84/57درصد با درصد بهبودی کلی 73درصد به دست آمد که براساس طبقه‌بندی بلانچارد و اسکوارز (Blanchard & Schwars, 1988)، میزان اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی هم در مرحلۀ مداخله و هم در مرحلۀ پیگیری در طبقۀ درمان موفق (بالاتر از 50درصد) قرار می‌گیرد.

مقدار شاخص پایا در مرحلۀ مداخله در زیرمقیاس گوشه‌گیری برای هر سه آزمودنی به‌ترتیب 97/3، 77/1 و 66/3، در زیرمقیاس شکایات بدنی 06/13، 75/12 و 4/3، در اضطراب‌ـ‌افسردگی 22/3، 19/7 و 44/6 و در نمرۀ کل مشکلات درونی‌سازی‌شده 99/5، 27/8 و 66/5 به دست آمد. این مقادیر در مرحلۀ پیگیری به‌ترتیب برای زیرمقیاس گوشه‌گیری 97/3، 77/1 و 66/3، در زیرمقیاس شکایات بدنی 06/13، 75/12 و 4/3، اضطراب‌ـ‌افسردگی 22/3، 19/7 و 44/6 و نمرۀ کل مشکلات درونی‌سازی‌شده 99/5، 27/8 و 66/5 به ‌دست آمد که باتوجه‌به مقدار z، همۀ مقادیر در سطح آماری (05/0>P) معنی‌دار است. به‌عبارت دیگر، مقدار شاخص پایا در همۀ آزمودنی‌ها از 96/1 بالاتر است و این امر دلالت بر این دارد که بین میانگین زیرمقیاس‌های سیاهۀ رفتاری کودک، قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری وجود دارد؛ بنابراین، باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت فرضیۀ درنظرگرفته‌شده مبنی بر اینکه درمان یکپارچۀ فراتشخیصی موجب بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده در کودکان دچار اختلالات اضطرابی می‌شود، تأیید شد.

 

 

جدول 4: نمرات میانه، میانگین، محفظۀ ثبات، روند، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی در دوره‌های خط پایه، پس از درمان و پیگیری در تنظیم هیجان

                 مراحل           

شاخص‌های آماری

تنظیم هیجان

بی‌ثباتی‌ـ‌منفی‌گرایی

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

خط پایه

تعداد جلسه‌ها

3

3

3

3

3

3

میانه

15

18

18

46

39

51

میانگین

66/14

33/18

18

66/45

66/39

51

جهت روند

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

مداخله

تعداد جلسه‌ها

6

6

6

6

6

6

میانه

5/23

27

5/23

5/32

5/23

36

میانگین

22

33/25

5/23

34

66/26

36

دامنۀ تغییرات

26-15

31-17

29-18

25-46

19-41

20-51

محفظۀ ثبات

5/29- 5/17

75/33-25/20

5/29- 5/17

5/40-5/24

5/29- 5/17

45-27

جهت روند

صعودی

صعودی

صعودی

نزولی

نزولی

نزولی

شاخص تغییر پایا

55/5

06/6

55/5

16/7

84/7

77/4

درصد بهبودی مداخله

35/77%

12/69%

11/61%

5/44%

52%

78/60%

درصد بهبودی کلی مداخله

19/69%

42/52%

پیگیری

تعداد جلسه‌ها

2

2

2

2

2

2

میانه

26

31

30

5/25

19

5/21

میانگین

26

31

30

5/25

19

5/21

دامنۀ تغییرات

26-26

31-31

30-30

26-25

19-19

22-21

محفظۀ ثبات

5/32-5/19

75/38-25/23

5/37-5/22

5/31-5/19

75/23-25/14

5/26-5/16

شاخص تغییر پایا

55/5

56/6

55/5

16/7

84/7

77/4

درصد بهبودی پیگیری

35/77%

12/69%

66/66%

26/46%

52%

78/60%

درصد بهبودی کلی پیگیری

71%

53%همان‌طور که در جدول 4 مشاهده می‌شود، شاخص تغییر پایا درمان، در متغیر تنظیم هیجان برای آزمودنی اول 55/5، آزمودنی دوم 06/6 و در آزمودنی سوم 55/5 است که نشان می‌دهد تغییرات منظم بوده است. درصد بهبودی آزمودنی اول 35/77درصد، آزمودنی دوم 12/69درصد و آزمودنی سوم 11/61درصد است که باتوجه‌به نظر بلانچارد و اسکوارز (Blanchard & Schwars, 1988) هر سه آزمودنی در دامنۀ بهبودی و موفقیت درمانی قرار می‌گیرند. همچنین، در مرحلۀ پیگیری تغییرات درمانی هر سه آزمودنی به‌صورت پایدار باقی مانده است. همچنین، شاخص تغییر پایا در متغیر بی‌ثباتی/منفی‌گرایی برای آزمودنی اول 16/7، آزمودنی دوم 84/7 و در آزمودنی سوم 77/4 است که نشان می‌دهد تغییرات ناشی از ناپایایی آزمون‌ها و تصادفی نیست. همچنین، درصد بهبودی آزمودنی اول 5/44درصد، آزمودنی دوم 52درصد و آزمودنی سوم 78/60درصد است که نشان می‌دهد بیمار دوم و سوم در دامنۀ بهبود کامل و موفقیت درمانی قرار گرفته‌اند. در بیمار اول درصد بهبودی در دامنۀ بهبود نسبی قرار دارد. همچنین، در مرحلۀ پیگیری تغییرات درمانی هر سه آزمودنی به‌صورت پایدار باقی مانده است؛ بنابراین، باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت فرضیۀ درنظرگرفته‌شده مبنی بر اینکه درمان یکپارچۀ فراتشخیصی موجب بهبود تنظیم هیجان در کودکان دچار اختلالات اضطرابی می‌شود، تأیید شد.

 

 

جدول 5: نمرات میانه، میانگین، محفظۀ ثبات، روند، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی در دوره‌های خط پایه، پس از درمان و پیگیری در همدلی

مراحل

شاخص‌های آماری

همدلی عاطفی

همدلی شناختی

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

خط پایه

تعداد جلسه‌ها

3

3

3

3

3

3

میانه

14

25

18

23

21

21

میانگین

14

66/23

66/17

66/22

20

33/21

جهت روند

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

هم‌سطح

مداخله

تعداد جلسه‌ها

6

6

6

6

6

6

میانه

5/25

5/33

26

5/19

5/14

15

میانگین

22

33/32

16/24

18

14

16

دامنۀ تغییرات

27-16

39-24

27-18

10-23

7-20

10-23

محفظۀ ثبات

5/31-5/19

5/41-5/25

5/32-5/19

5/14-5/24

5/10-5/17

75/11-25/18

جهت روند

صعودی

صعودی

صعودی

نزولی

نزولی

نزولی

شاخص تغییر پایا

41/5

5/7

75/3

32/5

91/4

5/4

درصد بهبودی بعد از مداخله

85/92%

83/64%

88/52%

86/55%

65%

11/53%

درصد بهبودی کلی بعد از مداخله

18/70%

99/57%

پیگیری

تعداد جلسه‌ها

2

2

2

2

2

2

میانه

5/26

5/39

28

7

7

5/8

میانگین

5/26

5/39

28

7

7

5/8

دامنۀ تغییرات

27-26

40-39

28-28

7-7

7-7

9-8

محفظۀ ثبات

33-20

5/40-5/29

35-21

75/8-25/5

75/8-25/5

5/10-5/6

شاخص تغییر پایا

41/5

5/7

75/3

32/5

91/4

5/4

درصد بهبودی پیگیری

28/89%

94/66%

88/52%

65%

65%

15/60%

درصد بهبودی کلی پگیری

7/69%

38/63%همچنین، باتوجه‌به نتایج مندرج در جدول 5، شاخص تغییر پایای درمان، در متغیر همدلی شناختی برای آزمودنی اول 32/5، آزمودنی دوم 91/4 و در آزمودنی سوم 5/4 است که نشان می‌دهد تغییرات منظم است و تصادفی نیست. همان‌طور که مشاهده می‌شود، درصد بهبودی آزمودنی اول 86/55درصد، آزمودنی دوم 65درصد و آزمودنی سوم 11/53درصد است که باتوجه‌به نظر بلانچارد و اسکوارز (Blanchard & Schwars, 1988) هر سه آزمودنی در دامنۀ بهبودی قرار می‌گیرند. همچنین، در مرحلۀ پیگیری تغییرات درمانی هر سه آزمودنی به‌صورت پایدار باقی مانده است. شاخص تغییر پایای درمان، در متغیر همدلی عاطفی برای آزمودنی اول 41/5، آزمودنی دوم 5/7 و در آزمودنی سوم 75/3 است که نشان می‌دهد تغییرات منظم است و ناشی از ناپایایی آزمون‌ها و تصادفی نیست. همان‌طور که مشاهده می‌شود، درصد بهبودی آزمودنی اول 85/92درصد، آزمودنی دوم 83/64درصد و آزمودنی سوم 88/52درصد است که هر سه آزمودنی در دامنۀ موفقیت درمانی قرار می‌گیرند. همچنین، در مرحلۀ پیگیری، هر سه آزمودنی اثرات درمانی را حفظ کرده‌اند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که فرضیۀ مطرح‌شده مبنی بر اینکه درمان یکپارچۀ فراتشخیصی موجب بهبود همدلی در کودکان دچار اختلالات اضطرابی می‌شود، تأیید شد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌ شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی با استفاده از طرح تک‌آزمودنی انجام شد. نتایج بخش اول پژوهش نشان داد که درمان یکپارچه بر کاهش مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شدۀ کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی مؤثر بود و تغییرات آماری و بالینی در گذر از دورۀ مداخله به دورۀ پیگیری اول (2ماهه) و دوم (4ماهه) تداوم ‌یافته است؛ بنابراین، این یافته با حمایت از درمان یکپارچۀ فراتشخیصی اختلالات هیجانی، با پژوهش‌های پیشین هم‌سو است (Kennedy et al, 2019; Kennedy et al, 2020; Løvaas et al, 2020 و ضرغامی و همکاران، 1398) که اثربخشی این درمان را بر مشکلات رفتاری درونی‌سازی ‌شده نشان داده‌اند.

در تبیین اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شدۀ کودکان، می‌توان به چند نکته اشاره کرد. اول اینکه بسیاری از تکنیک‌های به‌کاربرده‌شده در این پروتکل درمانی، استفاده از راهبردهایی نظیر ارزیابی شناختی، خودکنترلی، افکار مواجهۀ هیجانی ذهنی و واقعی، آگاهی و کنترل احساس‌های بدنی، پیشگیری و مدیریت پاسخ‌های هیجانی نامطلوب بودند. در مطالعات قبلی، این تکنیک‌ها با نتایج خوبی همراه بوده است و سهم چشمگیری در کاهش نشانه‌های مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شدۀ کودکان داشته‌ است. چنین آگاهی از هیجانات و ماهیت آنها امنیت لازم را برای رویارویی با موقعیت‌های اضطراب‌زا و کنترل احساسات و تنش‌های جسمانی منفی در زندگی به بیماران می‌دهد. نکتۀ دوم اینکه درمان یکپارچۀ‌ فراتشخیصی، به‌جای بازداری یا کنترل هیجان‌های منفی به درک ماهیت انطباقی هیجان‌ها و افزایش آگاهی هیجانی با استفاده از تکنیک‌های ذهن‌آگاهی می‌پردازد و در جلسات درمانی به کودکان آموخته می‌شود که همۀ عواطف چه مثبت و چه منفی، عادی و مهم و ضروری هستند. هدف، حذف عواطف و هیجان‌ها نیست؛ بلکه هدف، شناسایی تحمل و کنارآمدن با عواطف منفی است و هیجان‌هایی مانند غم و اضطراب ترسناک نیستند؛ بلکه طبیعی هستند و جنبۀ بقا دارند. برهمین‌اساس، با یک دیدگاه فراتشخیصی به هیجانات می‌پردازند و یک سطح بالاتر از درمان‌های دیگر در این حیطه است. نکتۀ سوم اینکه درمان فراتشخیصی به‌عنوان یک درمان هیجان‌محور تأکید عمده‌ای بر تجربه و پاسخ‌های هیجانی دارد؛ زیرا تلاش برای تنظیم هیجان موجب افزایش و تداوم احساساتی می‌شود که فرد تلاش می‌کند کاهش دهد. در این درمان، بیمار یاد می‌گیرد فهم بهتری از تجربه‌های هیجانی خود، شامل برانگیزاننده‌های هیجانی و پیامدهای رفتاری کسب کند و از ارزیابی‌های شناختی منفی ازجمله تله‌های فکری و همچنین، احساس‌ها و هیجان‌های جسمی آگاه شود و رفتارهای ناشی از هیجان را شناسایی و اصلاح کند، آگاهی و تحمل احساس‌های جسمی در طی مواجهۀ درون‌زا را کسب کند و دریافت‌های موقعیتی و درون‌زا با تجربه‌های هیجانی خود مواجه شود. همۀ این مهارت‌ها با اصلاح عادات تنظیم هیجانی به کاهش شدت دشواری در تنظیم هیجان و برگرداندن هیجان‌ها به سطح کارکردی منجر می‌شود که این عامل تأثیر مستقیمی بر نشانه‌های اختلال‌های رفتاری درونی‌سازی ‌شده دارد.

یافته‌های بخش دوم پژوهش حاکی از آن است که درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود تنظیم هیجان و بی‌ثباتی‌ـ‌منفی‌گرایی کودکان دارای اختلالات اضطرابی نیز مؤثر بود. نتایج نشان داد تغییرات آماری و بالینی در گذر از درمان به دورۀ پیگیری اول (2ماهه) و دوم (4ماهه) تداوم‌ یافته است. این یافته‌ها از مدل یکپارچۀ فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی حمایت می‌کنند و با نتایج پژوهش لوواس و همکاران (Løvaas et al., 2019) هم‌سو است. در تبیین مکانیزم اثر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر خودتنظیمی هیجان می‌توان از دو گستره به بحث نشست: گسترۀ اول اینکه یکی از بخش‌های مهم درمان یکپارچۀ فراتشخیصی، درک ماهیت هیجان‌ها و افزایش آگاهی هیجانی با استفاده از تکنیک‌های ذهن‌آگاهی است. در جلسات درمانی به کودکان و والدین آنها دربارۀ بررسی و شناخت هیجان‌ها آموزش داده شد تا بتوانند انواع هیجان‌ها و موقعیت‌های هیجانی را بشناسند، با شیوۀ سازگارتری به هیجان‌های خود پاسخ دهند، هیجان‌های منفی را تحمل کنند و با آنها مواجه شوند. از منظر دیگر، درمان یکپارچۀ فراتشخیصی تأکید بسیاری بر تجربۀ پاسخ‌های هیجانی دارد؛ زیرا سرکوب هیجان‌ها موجب افزایش و تداوم احساساتی می‌شود که برای فرد ناخوشایند است. این درمان به کودکان و والدین آنها کمک می‌کند فهم بهتری از تعامل افکار، حس‌های بدنی و رفتارها در ایجاد تجربه‌های هیجانی داشته باشند تا بتوانند ارزیابی‌های شناختی منفی، احساس‌های بدنی چالش‌برانگیز و رفتارهای ناشی از این هیجان‌ها را اصلاح کنند. همچنین، در طی درمان، کودکان یاد گرفتند تا فهم بهتری از تجربه‌های هیجانی خود شامل برانگیزانندۀ هیجان‌ها و پیامدهای رفتارهای هیجانی کسب کنند. در این مداخلۀ درمانی علاوه بر اینکه به کودکان آموزش داده شد که از هیجانات خویش آگاهی یابند و دریابند هیجانات امری طبیعی و عادی برای همگان هستند، آنها یاد گرفتند که اجتناب از هیجانات و موقعیت‌های هیجانی می‌تواند موجب فرار از موقعیت هیجانی و عدم‌کنترل آنها شود؛ بنابراین، نحوۀ روبه‌روشدن با هیجانات و مدیریت آنها را یاد گرفتند و توانستند در موقعیت‌های مختلف با تعامل کارآمد با مادر خود انواع هیجانات خود را تنظیم کنند. همۀ این مهارت‌ها با اصلاح عادت‌های غلط تنظیم هیجانی به کاهش شدت دشواری در تنظیم هیجان و برگرداندن هیجان‌ها به سطح کارکرد مناسب منجر می‌شود.

یافتۀ سوم پژوهش حاضر، حاکی از اثر معنادار درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود همدلی عاطفی و شناختی کودکان با اختلالات اضطرابی است. نتایج بخش سوم پژوهش حاکی از آن است که تغییرات آماری و بالینی در گذر از درمان به دورۀ پیگیری اول (2ماهه) و دوم (4ماهه) نیز تداوم ‌یافته است. این یافته‌ها با نتایج پژوهش عثمانی و شکری (1398) هم‌سو است. در تبیین اثربخشی درمان یکپارچۀ تشخیصی بر همدلی کودکان مضطرب می‌توان گفت که همدلی یک مفهوم چندبعدی، متشکل از مؤلفه‌های عاطفی و شناختی است (Hoffman, 2001). مؤلفۀ عاطفی به تجربۀ حالت عاطفی شخص دیگر، وابسته است و مؤلفۀ شناختی به درک هیجانات شخص دیگر اشاره دارد (Shamay-Tsoory et al., 2009)؛ بنابراین، هیجان‌ها و احساس‌های مثبت و منفی ازجمله عوامل مهمی هستند که در همدلی کودکان تأثیر بسزایی دارند (Van Lissa et al., 2017). در درمان یکپارچۀ فراتشخیصی، کودکان یاد می‌گیرند انواع هیجان‌های مثبت و منفی را بشناسند و آنها را در خود و دیگران تشخیص دهند. ازطرف دیگر، در جلسۀ چهارم درمان به والدین نحوۀ ابراز همدلی با فرزندانشان آموزش‌ داده ‌شده است و در طی جلسات درمان و پیگیری بعد از آن به‌کارگیری آنها مورد تأکید قرار گرفته است. جالب اینکه بررسی نمرات مقیاس همدلی بعد از این جلسه، بهبود چشمگیر این متغیر را در کودکان نشان می‌دهد. همچنین، از دیگر دلایل اثربخشی درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود همدلی شناختی این است که این درمان آشکارا در سطح شناختی یا سطح پردازش عینی اتفاق می‌افتد. کودکان توانایی شناختی برای فهم هیجان‌های دیگران را پیدا می‌کنند؛ بنابراین، آگاهی هیجانی، آگاهی از عاملیت در تجربه و تغییر پردازش‌ها، این شناخت را در کودکان فراهم می‌کند که دنیای اطراف تهدیدآمیز نیست و می‌توان به افراد دیگر نزدیک شد.

یافته‌های بخش دوم و سوم پژوهش مبنی بر بهبود نمرات زیرمقیاس‌های مختلف تنظیم هیجان و همدلی نشان داد که پروتکل یکپارچۀ فراتشخیصی توانسته ‌است مطابق با منطق پدیدآیی‌اش و هم‌سو با ادعای پدیدآورندگان آن مبنی ‌بر آماج‌قراردادن عوامل فراتشخیصی و مشترک، تغییر معنادار بالینی و آماری در عوامل همدلی و تنظیم هیجان ایجاد کند. بهبود و تغییرات معنادار بالینی کودکان دچار اختلالات اضطرابی می‌تواند نتیجۀ آماج‌قرارگرفتن عوامل مشترکی همچون تنظیم هیجان و همدلی باشد که در پروتکل‌های درمانی فراتشخیصی بر آنها تأکید شده ‌است. به‌عبارت ‌دیگر، کاهش شدت علائم و بهبودی، احتمالاً به‌طور غیرمستقیم به‌واسطۀ تغییرات حاصل‌شده در این عوامل مشترک است. این امر باتوجه‌به تجمیع مهارت‌ها و تکنیک‌های اثربخش بر روی این عوامل مشترک یا فراتشخیصی، برای هدف‌قراردادن علائم کلیدی اختلالات رفتاری انجام می‌پذیرد. درمجموع، باتوجه‌به نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درمان یکپارچۀ فراتشخیصی، یک درمان مؤثر، مقرون‌به‌صرفه و بدون عوارض جانبی در درمان مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، بهبود تنظیم هیجان و همدلی کودکان مضطرب است.

اندک‌بودن نمونۀ موردبررسی و استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند می‌تواند تعمیم‌پذیری نتایج را با مشکل مواجه کند؛ بنابراین، در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط رعایت شود. اگرچه پژوهش‌های تک‌آزمودنی روشی خلاقانه برای بررسی اثربخشی درمان‌های جدید است، برای افزایش تعمیم یافته‌ها و بررسی بیشتر اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه، پیشنهاد اجرای این پژوهش در چهارچوب طرح‌های آزمایش با گروه کنترل داده می‌شود. با وجود محدودیت‌های بالا، مطالعۀ فعلی جزء نخستین مواردی بود که به‌طور منظم درمان یکپارچۀ فراتشخیصی را به‌عنوان یک مداخله در بهبود علائم مشکلات درونی‌سازی، تنظیم هیجان و همدلی کودکان مضطرب ارزیابی کرد. این پژوهش، به مجموعۀ روبه‌رشد منابعی می‌افزاید که فرایندهای فراتشخیصی زیربنای مداخلات بالینی را بررسی می‌کند. این بررسی اطمینان حاصل می‌کند که درمان یکپارچۀ فراتشخیصی یک پروتکل کارآمد باارزش فراتشخیصی و ثبات دستاوردها در طول زمان است؛ بنابراین، به نظر می‌سد این شیوه برای روان‌درمانگران، یک درمان منعطف و ارزشمند برای مراجعانی است که طیف وسیعی از آسیب‌شناسی‌های روانی را درونی می‌کنند؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد همچنان پژوهش‌های بیشتری موردنیاز است.

 

تشکر و قدردانی

 با سپاس از کودکان و خانواده‌های آنها که در این پژوهش شرکت کردند و همچنین استادان گرامی، روان‌پزشکان و روان‌شناسان همکار که بدون همکاری آنان انجام این پژوهش میسر نبود.

 

ملاحظات اخلاقی

این پژوهش با کد اخلاق  IR.IAU.A.REC.1400.011 در سامانۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی ثبت شده است.  

 

 1. internalizing disorders
 2. externalizing disorders
 3. Self-esteem
 4. whats App
 5. visual inspection
 6. reliable change index
 7. Clinical significance
ضرغامی، ف.؛ شعیری، م. و شهریور، ز. (1398). درمان فراتشخیصی یکپارچۀ اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی همبود: مطالعۀ تک‌موردی. مجلۀ پژوهش‌های روان‌شناختی، 22(1)، ۱۱۸-۹۲.
عابدی داریونی، ز. و بشاش، ل. (1392). مقایسۀ ابعاد همدلی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی. روان‌شناسی افراد استثنایی، 3(10)، ۱۱۲-۹۳.
عثمانی، ه. و شکری، ل. (1398). اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم‌جویی شناختی هیجان و همدلی شناختی دانش‌آموزان با اختلال رفتار برونی‌سازی‌شده. نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(1)، ۱۳۶-۱۲۵.
محمودی، م.؛ برجعلی، ا.؛ علیزاده، ح.؛ غباری بناب، ب.؛ اختیاری، ح. و اکبری زردخانه، س. (1395). تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی. فصلنامۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)، ۸۴-۶۹.
یزدخواستی، ف. و عریضی سامانی، ح. (1390). هنجاریابی سه نسخۀ کودک، پدر/مادر و معلم سیاهۀ رفتار کودک در شهر اصفهان. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 17(1)، ۷۰-۶۰.
References

Abedi Daryooni, Z., & Bashsash, L. (2013). The Comparison between Empathy Dimensions in Two Groups of Students with and without Intellectual Disabilities. Psychology of Exceptional Individuals, 3(10), 93- 112 (In Persian).

Achenbach, T. M, Rescorla, L. A. (2007). Multicultural Understanding of Child and Adolescent Psychopathology: Implications for Mental Health Assessment. New York: Guilford Press.
Achenbach, T. M. (2019). International findings with the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA): applications to clinical services, research, and training. Child and adolescent psychiatry and mental health13(1), 1-10.
Achenbach, T. M. & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms and Profiles. Burlington.VT, the University of Vermont, Research Center for Children, Youth and Families.
Barlow, D. H. (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. American Psychologist55(11), 1247.
Barlow, D. H., Farchione, T. J., Bullis, J. R., Gallagher, M. W., Murray-Latin, H., Sauer-Zavala, S., ... & Cassiello-Robbins, C. (2017). The unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders compared with diagnosis-specific protocols for anxiety disorders: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry74(9), 875-884.
Barlow, D. H., Allen, L. B., & Choate, M. L. (2016). Toward a unified treatment for emotional disorders-republished article. Behavior therapy47(6), 838-853.
Barlow, D. H., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Allen, L. B., & Ehrenreich-May, J. (2011). Treatments that work. Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide.
Battagliese, G., Caccetta, M., Luppino, O. I., Baglioni, C., Cardi, V., Mancini, F., & Buonanno, C. (2015). Cognitive-behavioral therapy for externalizing disorders: A meta-analysis of treatment effectiveness. Behavior research and therapy75, 60-71.
Bhatia, M. S., & Goyal, A. (2018). Anxiety disorders in children and adolescents: Need for early detection. Journal of postgraduate medicine64(2), 75.
Blanchard, E. B., & Schwarz, S. P. (1988). Clinically significant changes in behavioral medicine. Behavioral Assessment.
Bolm-Lake, T. L. (2007). Predicting internalizing problems in at-risk children and adolescents. A dissertation presented in partial fulfillment of the Ph.D. degree, Capella University.
Boylan, K., Vaillancourt, T., Boyle, M., & Szatmari, P. (2007). Comorbidity of internalizing disorders in children with the oppositional defiant disorder. European child & adolescent psychiatry16(8), 484-494.
Boylan Olivier, E., Morin, A. J., Langlois, J., Tardif-Grenier, K., & Archambault, I. (2020). Internalizing and externalizing behavior problems and student engagement in elementary and secondary school students. Journal of youth and adolescence49(11), 2327-2346.
Castello-Robbins, C., Southward, M. W., Tirpak, J. W., & Sauer-Zavala, S. (2020). A systematic review of Unified Protocol applications with adult populations: Facilitating widespread dissemination via adaptability. Clinical Psychology Review78, 101852.
Chu, B. C., Crocco, S. T., Esseling, P., Areizaga, M. J., Lindner, A. M., & Skriner, L. C. (2016). Transdiagnostic group behavioral activation and exposure therapy for youth anxiety and depression: an initial randomized controlled trial. Behav. Res. Ther. 76, 65–75. DOI: 10.1016/j.brat.2015.11.005
Creswell, C., Waite, P., & Hudson, J. (2020). Practitioner Review: Anxiety disorders in children and young people–assessment and treatment. Journal of Child Psychology and Psychiatry61(6), 628-643.
Dadds, M., Hunter, K., Hawes, D., Frost, A., Vassallo, S., Bunn, P., . . . & Masry, Y. E. (2008). A measure of cognitive and affective empathy in children using parent ratings. Child Psychiatry and Human Development, 39(2), 111-122.
Dear, B. F., Staples, L. G., Terides, M. D., Fogliati, V. J., Sheehan, J., Johnston, L., ... & Titov, N. (2016). Transdiagnostic versus disorder-specific and clinician-guided versus self-guided internet-delivered treatment for Social Anxiety Disorder and comorbid disorders: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders42, 30-44.
Duprey, E. B., Oshri, A., & Liu, S. (2019). Developmental pathways from child maltreatment to adolescent suicide-related behaviors: The internalizing and externalizing comorbidity hypothesis. Development and Psychopathology, 1-15.
Ehrenreich-May, J., & Bilek, E. L. (2011). Universal prevention of anxiety and depression in a recreational camp setting: An initial open trial. In Child & Youth Care Forum, 40(6), 435-455.
Ehrenreich-May, J., Kennedy, S. M., Sherman, J. A., Bilek, E. L., Buzzella, B. A., Bennett, S. M., & Barlow, D. H. (2017). Unified protocols for transdiagnostic treatment of emotional disorders in children and adolescents: Therapist guide. Oxford University Press.
Eisenberg, N., Champion, C., & Ma, Y. (2004). Emotion-related regulation: An emerging construct. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 236-259.
Fahlgren, M. K., Puhalla, A. A., Sorgi, K. M., & McCloskey, M. S. (2019). Emotion processing in intermittent explosive disorder. Psychiatry Research273, 544-550.
Fujisato, H., Kato, N., Namatame, H., Ito, M., Usami, M., Nomura, T., ... & Horikoshi, M. (2021). The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders Among Japanese Children: A Pilot Study. Frontiers in Psychology12.
García-Escalera, J., Chorot, P., Valiente, R. M., Reales, J. M., & Sandín, B. (2016). Efficacy of transdiagnostic cognitive-behavioral therapy for anxiety and depression in adults, children and adolescents: A meta-analysis. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica21(3), 147-175.
Ghandour, R. M., Sherman, L. J., Vladutiu, C. J., Ali, M. M., Lynch, S. E., Bitsko, R. H., & Blumberg, S. J. (2019). Prevalence and treatment of depression, anxiety, and conduct problems in US children. The Journal of pediatrics206, 256-267.
Jacobson N.S., & Truax P. (1991). Clinical significance: A statistical approach to defining meaningful change in psychotherapy research. J Consulting and Clinical Psychology, 59, 12-19.
Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. Cambridge University Press.
Kennedy, S. M., Bilek, E. L., & Ehrenreich-May, J. (2019). A randomized controlled pilot trial of the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders in children. Behavior modification43(3), 330-360.
Kennedy, S. M., Lanier, H., Salloum, A., Ehrenreich-May, J., & Storch, E. A. (2020). Development and Implementation of a Transdiagnostic, Stepped-Care Approach to Treating Emotional Disorders in Children via Telehealth. Cognitive and Behavioral Practice.
Kim, J., & Cicchetti, D. (2010). Longitudinal pathways linking child maltreatment, emotion regulation, peer relations, and psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(6), 706-716.
Landers, A. L., Bellamy, J. L., Danes, S. M., & Hawk, S. W. (2017). Internalizing and externalizing behavioral problems of American Indian children in the child welfare system. Children and Youth Services Review81, 413-421.
Levin, M. E., MacLane, C., Daflos, S., Seeley, J. R., Hayes, S. C., Biglan, A., & Pistorello, J. (2014). Examining psychological inflexibility as a transdiagnostic process across psychological disorders. Journal of Contextual Behavioral Science3(3), 155-163.
Loevaas, M. E. S., Sund, A. M., Lydersen, S., Neumer, S. P., Martinsen, K., Holen, S., & Reinfjell, T. (2019). Does the transdiagnostic EMOTION intervention improve emotion regulation skills in children?. Journal of Child and Family Studies28(3), 805-813.
Løvaas, M. E. S., Lydersen, S., Sund, A. M., Neumer, S. P., Martinsen, K. D., Holen, S., ... & Reinfjell, T. (2020). A 12-month follow-up of a transdiagnostic indicated prevention of internalizing symptoms in school-aged children: the results from the EMOTION study. Child and adolescent psychiatry and mental health14, 1-13.
Mahmoudi, M., Borjali, A., Alizadeh, H., Ghobari-Bonab, B., Ekhtiari, H., & Akbari-Zardkhaneh, S (2016). Emotion Regulation in Children with Learning Disorders and Normal Children, Journal of Research in School and Virtual Learning, 23(2), 33-46 (In Persian).
McClintock, S. M. (2005). Relationship of internalizing behavior problems to intelligence and executive functioning in children. Master of Science, University of Texas Southwestern medical center at Dallas.
Melero, S., Orgilés, M., Espada, J. P., & Morales, A. (2020). How does depression facilitate psychological difficulties in children? The mediating role of cognitive emotion regulation strategies. Clinical Psychology & Psychotherapy, 1-10.
Molina, P., Sala, M. N., Zappulla, C., Bonfigliuoli, C., Cavioni, V., Zanetti, M. A., ... & Cicchetti, D. (2014). The Emotion Regulation Checklist–Italian translation. Validation of parent and teacher versions. European Journal of Developmental Psychology11(5), 624-634.
Osmani, H., & Shokri., L (2019). Effectiveness of unified trans-diagnostic treatment on emotion’s cognitive regulation and cognitive empathy of students with externalized behavior disorder, Journal of Empowering Exceptional Children, 10(1), 125-136 (In Persian).
Sakiris, N., & Berle, D. (2019). A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic emotion regulation-based intervention. Clinical psychology review72, 101751.
  Sanchis-Sanchis, A., Grau, M. D., Moliner, A. R., & Morales-Murillo, C. P. (2020). Effects of Age and Gender in Emotion Regulation of Children and Adolescents. Frontiers in Psychology11.
Sauer-Zavala, S., Gutner, C. A., Farchione, T. J., Boettcher, H. T., Bullis, J. R., & Barlow, D. H. (2017). Current definitions of "transdiagnostic" in treatment development: A search for consensus, Behavior Therapy, 48(1), 128-138.
Shamay-Tsoory, S. G., Aharon-Peretz, J., & Perry, D. (2009). Two systems for empathy: A double dissociation between emotional and cognitive empathy in inferior frontal gyrus versus ventromedial prefrontal lesions. Brain, 132(3),617-627.
Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33, 906-916.
Southam- Gerow, M. A. (2013). Emotions regulation in children and Adolescents: a practitioner Guide. Guilford publications.
Talkovsky, A. M., Green, K. L., Osegueda, A., & Norton, P. J. (2017). Secondary depression in transdiagnostic group cognitive behavioral therapy among individuals diagnosed with anxiety disorders. Journal of anxiety disorders46, 56-64.
Thompson R.A., 1991. Emotional regulation and emotional development. Educational Psychology  Review. 3, 269-307.
Van Lissa, C. J., Hawk, S. T., & Meeus, W. H. (2017). The effects of affective and cognitive empathy on adolescents’ behavior and outcomes in conflicts with mothers. Journal of Experimental Child Psychology158, 32-45.
Yazdkhasti, F., & Oreyzi, H. (2011). Standardization of Child, Parent and Teacher’s Forms of Child Behavior Checklist in the City of Isfahan. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 17 (1), 60- 70 (In Persian).
Zarghami, F., Shaeiri, M. R., & Shahrivar. Z. (2020). Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders in Children with Comorbid Anxiety and Depressive Disorders: A Case Study. Journal of Psychological Research, 22(1), 92-118 (In Persian).