نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22108/cbs.2020.122678.1407

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد خودپنداره شامل عزت­نفس سازمان­محور و خودکارآمدی نقش­محور بر ادراک از اشتغال­پذیری بود که نقش تعدیل­کننده یادگیری داوطلبانه نیز مورد توجه قرار گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش، تحقیقی توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ستاد شرکت توانیر در شهر تهران شامل 420 نفر بود که از میان آنها 200 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه یادگیری داوطلبانه، پرسشنامه ادراک از اشتغال پذیری، پرسشنامه عزت­نفس سازمان­محور و پرسشنامه خودکارآمدی نقش­محور بود که روایی آنها با استفاده از روایی سازه و محتوا و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تایید شده است. فرضیه­ها و مدل تحقیق بر اساس مدل­یابی معادلات ساختاری آزمون شدند. یافته­های تحقیق تاثیر مثبت و معنی­دار عزت­نفس سازمان­محور و خودکارآمدی نقش­محور بر ادراک از اشتغال­پذیری را تایید کرد. در این رابطه علاوه بر تایید تاثیرگذاری مستقیم یادگیری داوطلبانه بر ادراک از اشتغال‌پذیری، نقش تعدیل­کننده آن نیز در تاثیر عزت­نفس سازمان­محور و خودکارآمدی نقش­محور بر ادراک از اشتغال‌پذیری تایید شد. در نهایت می­توان گفت توجه به یادگیری داوطلبانه و ابعاد خودپنداره کارکنان و ارتقاء آنها می­تواند به نتایج مهم و مثبتی در زمینه ادراک کارکنان از اشتغال­پذیری منجر شود.   
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Voluntary Learning in the Effect of Organization-based Self-esteem and Role-based Self-efficacy on Perception of Employability

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas
  • Narges Validad

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of organization-based self-esteem and role-based self-efficacy on perception of employability. In this research, the moderating role of voluntary learning was considered as well. This research was an applied survey by purpose and a descriptive-correlation one by method. Statistical population consisted of all of the Tavanir staff in Tehran that includes 420 employees and among them 200 employees were selected randomly as the research sample. Research tools consisted of three questionnaires of Edmondson`s voluntary learning questionnaire (1999), Wittekind`s employability questionnaire (2010), Pierce and Gardner`s organization-based self-esteem questionnaire (2004), and Parker`s role-based self-efficacy questionnaire (1998). The validity of these questionnaires was tested through construct validity and content validity and their reliability was examined by alpha Cronbach coefficient as well as composite reliability. Research hypotheses and model were tested according to structural equation modeling. Findings confirmed the positive and significant effect of organization-based self-esteem and role-based self-efficacy on perception of employability. In this regard, in addition to confirming the direct impact of voluntary learning on the perception of employability, its moderating role in the impact of organizational self-esteem and role-based self-efficacy on the perception of employability was also confirmed. Finally, it can be said that paying attention to voluntary learning and the dimensions of employees' self-concept and promoting them can lead to important and positive results in terms of employees' perception of employability.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • organization-based self-esteem
  • Role-based Self-efficacy Voluntary Learning