نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسنانی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22108/cbs.2020.124296.1425

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر کاهش اضطراب، افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه است. روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی ازنوع پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون، با گروه کنترل به‌همراهِ آزمون پیگیری است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ زنان مطلقۀ شهر شهرکرد می‌شود. نمونۀ مدنظر، 30 نفر از زنان مطلقه هستند که به‌شیوۀ نمونه‌گیری دردَسترس ازطریق مراجعه به دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره و یا با مراجعه به خانۀ سلامت انتخاب شده‌اند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه قرار گرفته‌اند. درمان HGT طی 7 جلسۀ هفتگی انجام شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ اضطراب بک (1990)، پرسشنامۀ افسردگی بک (1978) و پرسشنامۀ عقاید غیرمنطقی جونز (1967) استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر نشان داد درمان ودیعه‌های انسانی(HGT) بر میزان اضطراب (87/30 = F ، 001/.P<)، افسردگی (38/22 = F ، 001/.P<) و عقاید غیرمنطقی (02/2323 = F ، 001/.P<) زنان مطلقه تأثیرگذار است و توانست افسردگی، اضطراب و افکار غیرمنطقی آنان را به‌طورِ معنی‌داری کاهش دهد. همچنین، نتایج آزمون بونفرونی نشان داد اثر درمانی ودیعه‌های انسانی(HGT) بعد از چهار ماه حفظ شده است. از مجموعۀ یافته‌های مطالعۀ حاضر، چنین برمی‌آید که درمان HGT ازطریق تمرکز بر تغییر قالب‌های ذهنی و تأکید بر منابع ذاتی توانست اضطراب، افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان مطلقه را کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of human givens therapy (HGT) on reducing depression, anxiety and irrational beliefs of divorced women

نویسندگان [English]

  • roohallah karami 1
  • eghbal zarei 2
  • seyed reza fallah chay 2
  • maryam Sadeghifard 2

1 Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Iran

2 Department of Counseling and Psychology, Faculty of Humanities, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of human givens therapy (HGT) on reducing anxiety, depression, and irrational beliefs of divorced women. This study is a quasi-experimental study with pre-test and post-test with the control group and follow-up test. The statistical population of this study includes all divorced women in Shahrekord. The sample consisted of 30 divorced women who were selected by the available sampling method by referring to family courts, counseling centers, or by referring to the health center and were randomly divided into experimental and control groups. HGT was performed in 7 weekly sessions. Beck Anxiety Inventory (1990), Beck Depression Inventory (1978), and Jones Irrational Belief Inventory (1967) were used to collect data. Repeated analysis of variance and Bonferroni post hoc test was to analyze the data used. The results of repeated analysis of variance test showed that treatment of human givens (HGT) in divorced women was effective on anxiety (F = 30.87, P <0.001), depression (F = 22.38, P <0.001), and irrational beliefs (F = 2323.02, P <0.001). And this treatment was able to reduce their depression, anxiety, and irrational thoughts significantly. Also, the results of the Bonferroni test showed that the effect of human givens therapy (HGT) was after four months maintained. From the findings of the present study, it appears that HG was able to reduce the anxiety, depression, and irrational beliefs of divorced women by focusing on changing mental patterns and emphasizing inherent resources.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • depression
  • Divorced Women
  • Human givens therapy (HGT)
  • irrational beliefs