شناسنامه علمی نشریه پژوهش های علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره دوم، پیاپی 19، پاییز و زمستان 1399

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

Volume & Issue: Volume 10, Issue 2 - Serial Number 19, Autemn & Winter 2020