دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
2. بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان

صفحه 9-22

عاطفه حیرت؛ احسان شریفی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی