اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-54

منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی


رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 43-56

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر


رابطه تجربه بی‌نزاکتی در محیط کار و عدالت سازمانی با ارتکاب بی‌نزاکتی در محیط کار: میانجی‌گری نقش عاطفه منفی و تعدیل‌گری روان‌رنجورخویی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 45-58

نگار عرب؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ محبوبه قدیری؛ فاطمه رضائی بادافشانی


مطالعۀ اثرهای حالت‌های فراشناختی، راهبردهای پردازش و نظم‌دهی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 51-66

زینت رعیتی؛ ایرج صالحی؛ سید موسی کافی؛ سجاد رضائی


اثربخشی چهار روش پیشگیری از سوءمصرف مواد بر نگرش نسبت به مواد مخدر و سلامت روان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

دوره 7، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 51-64

10.22108/cbs.2017.21762

غلامرضا قائد امینی هارونی؛ مجید بحرینی بروجنی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ کبری سپهری بروجنی


پیش‌بینی احساس غربت دانشجویان جدیدالورود بر اساس سبک‌های دلبستگی و امیدواری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 73-86

احمد ولیخانی؛ محمدعلی گودرزی؛ مهران فرهادی


بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی‌گرایانه سبک‌های تفکر

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 49-68

حجت محمودی؛ علی عیسی‌زادگان؛ جواد امانی ساری بگلو؛ افسانه کتابی


الگوی ساختاری نقض قرارداد روان‌شناختی، تعهد سازمانی، ‌ترک خدمت، رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 55-70

محسن گل پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ مایده عابدینی؛ آرزو اشجع


واسازی معنایی فضای درون ذهنی مشارکت‌کنندگان در گروه‌های روان‌شناسی عامیانه:

دوره 2، شماره 2، دی 1391، صفحه 57-74

زهرا توللی؛ سمیه هاشمی؛ حبیب احمدی؛ علی روحانی


مقایسه نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مسن سالم و مبتلا به بیماری آلزایمـر

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 59-72

عبدالمجید آزادیان؛ حمید صالحی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ محمد مشهدی


مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-74

10.22108/cbs.2021.124443.1432

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر