متن کامل

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393


پیوست و چکیده

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394


مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-10

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان


اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-22

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز؛ اکبر رضایی‌فرد


رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-8

احد آهنگر انزابی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ رباب فرج‌زاده


ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی


متن کامل مجله

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-118


بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 1-16

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف


الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-16

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان