اصول اثر دوگانه و تماس شخصی: سازوکارهای شهودی تصمیم‌گیری اخلاقی
اصول اثر دوگانه و تماس شخصی: سازوکارهای شهودی تصمیم‌گیری اخلاقی

عادل بذرام؛ مهدی خانجانی؛ آراد حصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.135790.1707

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی سازوکارهای ذهنی تصمیم‌گیری در دوراهی‌های اخلاقی بوده است. اهداف مورد نظر در پژوهش عبارت بودند از: 1-تاثیر دو اصل اخلاقی اثر دوگانه و تماس شخصی بر تصمیم‌گیری شرکت کننده‌ها، 2-رابطه ...  بیشتر
روابط ساختاری سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری بواسطه سبک‌های شناختی
روابط ساختاری سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی- جبری بواسطه سبک‌های شناختی

مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ فائزه ابراهیمی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

https://doi.org/10.22108/cbs.2023.134424.1675

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی با واسطه‌گری سبک‌های شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی–جبری بود. از جامعه دانشجویان دانشگاه تبریز تعداد 360 نفر با استفاده ...  بیشتر