تعداد مقالات: 131
1. متن کامل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391


2. متن کامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392


3. متن کامل

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393


4. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393


5. پیوست و چکیده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394


9. مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان


10. اثر بخشی آموزش‌ کنترل تکانه و توجه بر پردازش هیجانی، تکانشگری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-22

محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ محمدجواد بگیان کوله‌مرز؛ اکبر رضایی‌فرد


11. الگوهای رفتار کاری و تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2019.86878.0

سیمین دخت کلنی؛ حمید رضا عریضی


15. رابطه سبک‌های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

احد آهنگر انزابی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ رباب فرج‌زاده


16. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی


17. اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین


18. متن کامل مجله

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-118


19. بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف


21. الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان


24. ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

10.22108/cbs.2016.20990

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی


25. رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان: نقش میانجی اهداف پیشرفت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/cbs.2017.21759

حسین کارشکی؛ نسرین محمدتقی زاده؛ صادق میری