مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی
مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه‌ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و عادی مقطع تحصیلی راهنمایی

حسن رضایی جمالویی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ عادل زاهد

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21763

چکیده
  هدف از این مطالعه، مقایسه ادراک از خود و روابط مدرسه­ای در دانش‌آموزان دارای نارسایی‌های ویژه در یادگیری و دانش‌آموزان عادی بود. آزمودنی­های پژوهش شامل 80 دانش‌آموز پایه تحصیلی دوم راهنمایی بود ...  بیشتر