بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان
بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان

راضیه پیکانیان؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان بود. روش این پژوهش، توصیفیاز ...  بیشتر