اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 23-32

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون ...  بیشتر