مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124443.1432

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان انجام شد که بهصورت آزمایشی درآن بهطور همزمان از طرح بین آزمودنی و درونآزمودنی استفاده شد. از میان دانشجویان مرد و زن کارشناسی ...  بیشتر
موج سوم روان‌شناسی شناختی-رفتاری در حوزه نارسایی‌های تحولی: تاثیر ذهن‌آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه
موج سوم روان‌شناسی شناختی-رفتاری در حوزه نارسایی‌های تحولی: تاثیر ذهن‌آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

شهروز نعمتی؛ رحیم بدری؛ زهرا خانی-صلوات

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.124500.1433

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فنون مراقبه‌ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر توانایی توجه و درک مطلب، دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه‌تجربی پیش آزمون-پس-آزمون با گروه ...  بیشتر