اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران
اعتباریابی و هنجاریابی پرسش‌نامه‌های شخصی تی - شغلی DISC و HPI در بین کارکنان سازمان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

نرجس فصیحی زاده؛ سید حمید رضا عریضی سامانی؛ حامد شهبازی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22108/cbs.2018.100399.0

چکیده
  بیشتر ابزارهای موجود برای سنجش شخصیت در کشور به‌منظور قضاوت دربارۀ افرادی به کار می‌روند که در محیط‌های بالینی ارزیابی می‌شوند. این ابزارها در محیط‌های سازمانی کاربرد چندانی ندارند؛ ازاین‌رو پژوهش ...  بیشتر