طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان
طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان

زهرا شکراللهی؛ مصطفی خانزاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128556.1530

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم شخصیت مرزی و کیفیت زندگی دانشجویان، شامل روان‌نژندگرایی، هوش هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان انجام شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان

یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 101-110

چکیده
  هدف پژوهش، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی دانشگاه‌های شهر اصفهان بر اساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دوره‌های الکترونیکی ...  بیشتر