ارائه مدلی برای بررسی تأثیر راهبردهای الگوی تفکر سازنده بر خود ـ کارآمدی دانشجویان
ارائه مدلی برای بررسی تأثیر راهبردهای الگوی تفکر سازنده بر خود ـ کارآمدی دانشجویان

سید محسن علامه؛ رضا صالح‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-94

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای بررسی تأثیر راهبردهای الگوی تفکر سازنده خود ـ رهبری بر خود ـ کارآمدی از طریق اثر گالاتیا در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. 350 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در ...  بیشتر