اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان
اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود سلامت روان دانشجویان

جواد خدادادی؛ احمد اعتمادی؛ عزالدین علوی کاموسی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 119-130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه گروهی بر افزایش سلامت روان دانشجویان صورت گرفت. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش متشکل ...  بیشتر