نقش خستگی شناختی بر کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس
نقش خستگی شناختی بر کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس

ماهگل توکلی؛ مژگان ایرانمنش

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر خستگی شناختی بر ویژگی‌هایی، همچون: کمال‌گرایی، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و راهبردهای مقابله با استرس در شرایط حل مسأله با توجه به جنسیت آزمودنی بوده است. جامعه آماری از ...  بیشتر
پیش‌بینی کیفیت زندگی روانی براساس طرحواره نقص/ شرم با میانجی‌گری خصیصه هوش‌هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری
پیش‌بینی کیفیت زندگی روانی براساس طرحواره نقص/ شرم با میانجی‌گری خصیصه هوش‌هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس با استفاده از مدل‌سازی معادله ساختاری

سپیده دهقانی؛ زهرا ایزدی خواه؛ مریم السادات اخباری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 103-118

چکیده
  طرحواره‌های ناسازگار اولیه، یکی از عوامل مختل‌کننده کیفیت زندگی افراد است، اما مکانیسم این آسیب‌پذیری به خوبی شناخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی خصیصه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس ...  بیشتر