روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی سیاهه‌ کروی فردی (فرم فعالیت‌ها؛ بخش باور به مهارت‌ها) در سنجش رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان
روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی سیاهه‌ کروی فردی (فرم فعالیت‌ها؛ بخش باور به مهارت‌ها) در سنجش رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان

هادی فراست؛ مسعود صادقی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 189-212

چکیده
  هدف پژوهش، روایی و پایایی مقیاس‌های اصلی و تلفیقی فرم فعالیت‌ها (بخش باور به مهارت‌ها) پرسشنامه کروی فردی در دانش‌آموزان خرم آباد است. روش پژوهش، روش توصیفی (از نوع آزمون‌سازی) بود. در ‌این مطالعه 300 ...  بیشتر