مقایسه نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مسن سالم و مبتلا به بیماری آلزایمـر
مقایسه نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مسن سالم و مبتلا به بیماری آلزایمـر

عبدالمجید آزادیان؛ حمید صالحی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ محمد مشهدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 59-72

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقص توجه انتخابی در افراد مسن مبتلا به بیماری آلزایمـر و مسن سالم با استفاده از روش تکلیف دوگانه بود. شرکت‌کنندگان شامل 23 فرد (11 نفر زن و 12 نفر مرد) با دامنه سنی 62 تا 81 سال بودند ...  بیشتر