الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان
الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی نیازهای روانی ـ اجتماعی در پیوند میان تقاضاهای شغلی با عملکرد کارکنان (رفتارهای انحرافی، رفتارهای مدنی ـ سازمانی، عملکرد وظیفه، تمایل به ترک خدمت و خلاقیت) بود. جامعه آماری ...  بیشتر