کلیدواژه‌ها = نیازهای روانی ـ اجتماعی
الگوی ساختاری رابطه فشارزاهای شغلی و نیازهای روانی ـ اجتماعی با عملکرد کارکنان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-16

محسن‌ گل‌پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا ادیبی؛ محمدرضا مصاحبی؛ بیتا خبازیان