ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان
ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان

مالک میرهاشمی؛ عاطفه حسین شرقی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20755

چکیده
  هدف اساسی این تحقیق، بررسی ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان بود. گروه نمونه مورد مطالعه ( 325=N ) به روش تصادفی چند مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ...  بیشتر
رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف
رابطۀ بین سلامت عمومی و سبک‌های اسنادی و مقایسه آن در دانشجویان دختر و پسر سال اول و آخر دانشگاه در رشته‌های مختلف

محسن علی بالایی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 145-156

چکیده
  سلامت عمومی دانشجویان یکی از مباحث مورد توجه در مقیاس‌های سلامت کل جامعه بوده که با سبک تبیینی (سلیگمن، 1979) خوشبینانه و بدبینانه ارتباط نزدیکی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ سلامت عمومی و سبک‌های ...  بیشتر
اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو
اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خود درمانجو

سمیه کاظمیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 181-192

چکیده
  سلامت روانی همواره از موضوع‌های مهم روان‌شناسی بوده است. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی روش درمان‌شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان سلامت عمومی معتادان خوددرمانجو بود. جامعۀ آماری پژوهش، بیمارانی بودند ...  بیشتر