نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 103-114

چکیده
  ذهن آگاهی به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه در لحظه جاری در حال وقوع است، تعریف می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ذهن آگاهی و پنج عامل بزرگ شخصیت است.در یک مطالعه از نوع همبستگی 304 نفر ...  بیشتر