کلیدواژه‌ها = مدل معادله ساختاری
بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 143-152

سمیه جابری؛ عذرا اعتمادی؛ سید احمد احمدی


رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 13-24

زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد